Betydande lokal arbetsgivare

Finsk Energiindustri rf:s medlemsföretag har ca 16 000 anställda, varav ca 14 000 omfattas av ET:s arbetsmarknadsverksamhet. Tillsammans med sina underleverantörer och samarbetspartners är energibolagen betydande lokala arbetsgivare. 

Omkring två tredjedelar av medlemsbolagens personal är tjänstemän eller högre tjänstemän. De arbetar med olika uppgifter inom planering, forskning, kundservice och ledning. Omkring en tredjedel av personalen är arbetstagare som sköter installationer, underhåll och service som kräver gedigen yrkeskompetens. Av personalen har de flesta avlagt yrkesinriktad grundexamen eller är utbildade tekniker på institutnivå, yrkeshögskoleingenjörer eller diplomingenjörer. 

Eftersom energiindustrin är en teknisk bransch är personalen mansdominerad, men andelen kvinnor är ändå hela 23 procent. Anställningsförhållandena är huvudsakligen stadigvarande och på heltid. När en kunnig person bestämmer sig för att söka jobb inom energibranschen är det typiskt att personen också stannar kvar i branschen. De anställda trivs också på företagen, eftersom personalomsättningen är liten. Rekryteringsbehov uppkommer för det mesta på grund av pensioneringar eller ny affärsverksamhet. Av personalen är knappt 40 procent 50 år eller äldre. 

Även om energibranschen och sakkunniguppdragen inom den kommer att bli mer internationaliserade, försvinner arbetsuppgifterna inte till utlandet i framtiden heller. Eftersom verksamheten inom energibranschen är landsomfattande utsträcker sig arbetskraftsbehovet till hela landet, till skillnad från många andra branscher. Lönenivån i branschen hör till de högsta bland landets industrigrenar.

Framtiden inom energibranschen

Internet, teknisk utveckling och utnyttjande av robotik bidrar till att förändra arbetslivet. Största delen av arbetet och personalen står redan nu i ständig kontakt med varandra globalt, arbetet utförs oberoende av tid och rum, arbetet anpassas flexibelt till dem som utför det och många farliga arbetsuppgifter har kunnat mekaniseras. 

I framtiden försvinner en del av de traditionella arbetsuppgifterna och ersätts med nya sakkunniguppgifter som fokuserar på krävande slutledningsarbete och främjande av teknikutnyttjande. Arbete finns även i framtiden, men utförs allt mer inom nätverk av olika slag, separat från fysiska arbetsplatser och via olika smarta apparaters gränssnitt.

Finsk Energiindustri rf har begrundat arbetslivets förändring i projektet Arbetsmarknadsscenario 2025. Materialet för scenariot har samlats in med hjälp av en tankesmedja på nätet, arbete i smågrupper och mellanrapporter som skickats ut på remiss för kommentarer. 

På sidan Arbetsmarknadsscenario 2025 finns slutrapporten för arbetet, de centrala resultaten från tankesmedjan på nätet samt de fem scenarier som tagits fram vid arbetet i smågrupper.