Sähkö- ja kaukolämpöverkkojen ympäristövaikutukset

Kaukolämpöverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ovat työmaalla käytettävien kemikaalien ja polttonesteiden ja työssä syntyvien jätteiden käsittely sekä kaivutyön aiheuttama melu, pöly ja liikennehaitat. Ympäristövaikutuksia ehkäistään huolehtimalla kemikaalien ja polttonesteiden asianmukaisesta varastoinnista, jätteiden lajittelusta, toiminnan huolellisesta suunnittelusta ja yleisestä työmaan siisteydestä. Jätteiden lajittelu kaukolämpötyömailla toteutetaan alan ohjeen ja paikkakuntakohtaisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kaukolämpöverkossa kiertävä kuuma vesi voi putken vuototilanteessa aiheuttaa vaurioita kasvien juurille ja katujen pinnoille sekä talvisaikaan katupintojen jäätymistä ja näkyvyyttä haittaavaa höyryn muodostumista. Kaukolämpövedessä käytettävät kemikaalit eivät aiheuta haittoja ihmisille tai ympäristölle käytettyjen pienten pitoisuuksien vuoksi. Haitallisia vaikutuksia ehkäistään systemaattisella kunnossapitotoiminnalla ja varautumalla etukäteen poikkeustilanteiden varalle.

Sähkön tuotannosta, siirrosta, jakelusta ja käytöstä syntyy pientaajuisia sähkö- ja magneettikenttiä. Niitä esiintyy sähkökaapeleiden ja voimajohtojen ympärillä, sekä minkä tahansa sähkökäyttöisen kodinkoneen tai teollisuuslaitteen ympärillä. Sähkökenttä on olemassa silloinkin, kun sähköä ei virtaa. Silloin, kun sähköä virtaa, magneettikentän voimakkuus vaihtelee virrankulutuksen mukaan. Tällöin sähkökentän voimakkuus on kuitenkin vakio. Kentät otetaan huomioon verkostosuunnittelussa. Altistumisrajat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiin.

SF6-kaasu (rikkiheksafluoridi) on ominaisuuksiensa vuoksi eriomainen kaasu käytettäväksi sähkölaitteistoissa. Kaasun ansiosta esimerkiksi kaupunkialueille asennettavien SF6 -kytkinlaitteistojen tilantarve on huomattavasti pienempi kuin vastaavilla ilmaeristeisillä komponenteilla.  SF6-kaasun päästöt ovat kokonaisuutena hyvin vähäiset kaikkiin kasvihuonekaasupäästöihin verrattuna. Sähköalalla SF6-päästöihin on kuitenkin suhtauduttu vakavasti kaasun voimakkaan ilmakehää lämmittävän vaikutuksen vuoksi. SF6-kaasua sisältävien laitteistojen asennus- ja huoltotöissä päästöjen minimoimiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Vuosittain julkaistavan SF6-raportin perusteella päästöt ovat pysyneet vähäisinä.


Ajankohtaista

Julkaisut

01.01.2014

SF6-kaasu 2014


Lisätietoja

sirolve
Sirola, Veli-Pekka
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: veli-pekka.sirola@energia.fi