Energiantuotannon ympäristövaikutukset

Energiantuotannosta aiheutuu ympäristövaikutuksia. Niitä syntyy tuotantoketjun eri vaiheissa eli polttoaineiden hankinnassa, jalostuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa, varsinaisessa energian tuotantoprosessissa sekä jätteiden käsittelyssä.

Energiantuotantoon liittyviä ympäristövaikutuksia ovat muun muassa ilmastonmuutos, happamoituminen, vesistöihin kohdistuvat vaikutukset sekä jätteiden syntyminen. Ympäristövaikutuksia pyritään aktiivisesti vähentämään.

Monet lait ja asetukset ohjaavat energiantuotantoa

Ympäristönsuojelulain tavoitteena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta. Lisäksi laissa määritellään ympäristöluvan ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta.

Päästökauppalain tarkoituksena on edistää kasvihuonepäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Päästökauppalailla pannaan täytäntöön EY:n päästökauppadirektiivi ja sen mukainen EU:n sisäinen päästökauppa.

Rakentamista koskee maankäyttö- ja rakennuslaki, ja laki ympäristövaikutusten arvioinnista velvoittaa puolestaan tekemään ympäristönvaikutusten arvioinnin (YVA) suurimmista hankkeista.

Vesilaki ohjaa vesien käyttöä ja vesirakentamista, ja jätelaki ja asetus jätehuoltoa ja jätteiden hyötykäyttöä.

Sähkön alkuperä ja ympäristövaikutukset

Kaikille sähköasiakkaille annetaan tietoa sähkön alkuperästä ja ympäristövaikutuksista. Sähkön myyjien pitää lain mukaan ilmoittaa sähkölaskuissa ja markkinointimateriaaleissa tietoja, jotka koskevat niiden myymän sähkön energialähteitä. Sähkön tuoteselosteessa on kerrottava sähkönmyyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuottamiseen käytetyt energialähteet sekä niiden osuudet. Energialähteiden lisäksi myyjän on annettava tietoja hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden määrästä. Nämä tiedot löytyvät useimmiten myyjän www-sivuilta.

Energiateollisuus on antanut myyjille suosituksen siitä, kuinka sähkön alkuperätiedot ilmoitetaan asiakkaille. Suositus on tehty sähkön myyjien tietojenantamisvelvoitteita koskevien säädösten soveltamiseksi sähkölaskuilla ja myynninedistämisaineistoissa.nergiateollisuus on antanut myyjille suosituksen siitä, kuinka sähkön alkuperätiedot ilmoitetaan asiakkaille. Suositus on tehty sähkön myyjien tietojenantamisvelvoitteita koskevien säädösten soveltamiseksi sähkölaskuilla ja myynninedistämisaineistoissa.


Lisätietoja