Varautuminen pitkiin häiriötilanteisiin

Varautumista suomalaisten selviytymiseen erilaisissa yhteiskunnan häiriö- ja poikkeustilanteissa ohjaa valtioneuvosto. Vuonna 2010 se hyväksyi yhteiskunnan turvallisuusstrategian, jossa eri hallinnonalojen varautumista sovitetaan yhteen. 

Ministeriöt ohjaavat ja seuraavat oman alansa varautumista häiriötilanteisiin. Ministeriön kansliapäällikön tehtävänä on huolehtia hallinnonalansa valmiudesta ja turvallisuudesta. Jokaisessa ministeriössä on lisäksi valmiusyksikkö, jota johtaa valmiuspäällikkö. Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisesta vastaa puolustusministeriö. Aluehallintovirastoilla ja ELY –keskuksilla on omat tehtävänsä häiriötilanteissa.

Kuntien rooli varautumisessa on keskeinen, koska elintärkeiden toimintojen järjestäminen on normaalioloissakin erityisesti kuntien vastuulla. Valmiuslaki velvoittaa kuntia valmiussuunnitteluun ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluun. Kuntien tulee varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoito myös poikkeusoloissa.

Kunnan virastot ja laitokset osallistuvat tarvittaessa pelastustoimintaan. Kunta vastaa pelastuslain mukaan erityistilanteissa onnettomuuden uhrien tai evakuoidun väestön majoituksesta, muonituksesta ja muusta perushuollosta. Kunta avustaa myös pelastushenkilöstön huoltamisessa. Myös psykososiaalisen tuen järjestäminen onnettomuuden uhreille yhdessä asiantuntijoiden kanssa on kunnan tehtävä.

Yritysten varautumisen lähtökohtana ovat liiketoiminnalliset perusteet, asiakkaiden kanssa tehdyt sopimukset sekä toiminnan riskienhallinta. Eräitä toimialoja, kuten tietoliikenne-, liikenne-, energia ja rahoitustoimialoja velvoitetaan lainsäädännöllä varautumaan häiriötilanteisiin.

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli käytännön turvallisuuden lisäämisessä. Ne lisäävät toiminnallaan myös yhteiskunnan kriisinkestokykyä. Kansalaisjärjestöillä on jo pitkä kokemus viranomaisten auttamisesta esimerkiksi etsintä-, pelastus-, palokunta- ja ensiaputoiminnan järjestämisessä.

Sähköhäiriön alkamisen jälkeen tapahtuu muun muassa seuraavia asioita:
Häiriön vaikutukset