Korvaukset

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönjakelussa ja muussa verkkopalvelussa sekä sähköntoimituksessa on virhe, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Virhe tapahtuu myös, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja, jos sähkönjakelu tai sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt, eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Verkkopalvelun keskeytyksen vuoksi sähkönkäyttäjälle maksetaan yli 12 tunnin katkoista vakiokorvaus. Lyhyemmissä sähkökatkoissa sähkönkäyttäjälle voidaan maksaa hinnanalennus, mikäli verkkopalvelussa voidaan katsoa olleen virhe. Virhettä arvioidaan aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon olosuhteet (esimerkiksi myrskyt) ja esimerkiksi se, ovatko sähköt keskeytyneet vakituisesta vai vapaa-ajan asunnosta. Pitkäkään keskeytys ei siis välttämättä ole virhe.

Vakiokorvaus sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytymisen vuoksi

Sähkön käyttäjällä on ilman eri vaatimusta oikeus sähkönjakelun tai sähköntoimituksen yhtäjaksoisen keskeytymisen perusteella vakiokorvaukseen, jos jakeluverkonhaltija ei osoita, että sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytyminen johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan.

Vakiokorvauksen määrä loppukäyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta on:
  1. 10 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12h mutta vähemmän kuin 24h
  2. 25 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24h mutta vähemmän kuin 72h
  3. 50 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72h mutta vähemmän kuin 120h
  4. 100 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120h mutta vähemmän kuin 192h
  5. 150 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192h mutta vähemmän kuin 288h
  6. 200 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288h
Loppukäyttäjälle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 €. Sähkömarkkinalaki on päivitetty syyskuussa 2013, joten vakiokorvauksien enimmäismäärissä on voimassa siirtymäsäännökset. Ennen vuotta 2016 enimmäiskorvaus on 1 000 € ja 1.1.2016 – 1.1.2018 1 500 €.

Vahingonkorvaus virheen vuoksi

Mikäli sähköntoimituksessa tapahtunut häiriö todetaan sähköverkkoyhtiön verkkopalvelun virheeksi, voi kuluttaja valita, hakeeko hän korvausta sähköverkkoyhtiöltä vai kotivakuutuksesta. Jos häiriön yhteydessä ei todeta virhettä, kuluttajan ainoa mahdollisuus saada korvausta on kotivakuutus. On hyvä huomata, että pitkäkään katko ei välttämättä ole virhe. Virhe arvioidaan tapauskohtaisesti, ja kuluttaja voi halutessaan viedä asia myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Jos verkkopalvelussa on ollut virhe, sähkön käyttäjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Vahingot jaetaan välittömiin ja välillisiin. Esimerkiksi rikkoutuneet laitteet sekä kuluttajan sulaneet pakasteet ovat välittömiä kustannuksia. Välillisiä vahinkoja ovat taas mahdollisesti aiheutuvat käyttöhyödyn tai asumismukavuuden menetykset. Yrityksen kannalta tyypillisimpiä välillisiä vahinkoja voivat olla sähkökatkosta johtuvat tulonmenetykset tuotannon keskeytyessä.

Jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä on velvollinen korvaamaan loppukäyttäjälle aiheutuneet välilliset vahingot vain, jos vahinko johtuu verkonhaltijan tai vähittäismyyjän huolimattomuudesta. Näin ollen esimerkiksi yrittäjän tulonmenetyksiä ei korvata myrskyn aiheuttaman sähkökatkon tapauksessa. Mikäli sähkökatko voi aiheuttaa merkittäviä tulonmenetyksiä, kannattaa varautua omalla varavoimalla tai vakuuttamalla.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588