Lämmitysmarkkinoilla vapaus valita

Suomessa lämmitysmarkkinat ovat sääntelemättömät ja kilpaillut. Kilpailulla tarkoitetaan sitä, että asiakkailla on lähtökohtaisesti vapaus valita käyttämänsä lämmitys- ja jäähdytysmuoto. Sääntelemättömyydellä tarkoitetaan, ettei Suomessa ole nimenomaisesti lämmitystä, jäähdytystä tai lämmitys- ja jäähdytysmuodon valintaa tai hinnoittelua koskevaa lainsäädäntöä.

Markkinoilla asiakkaiden valittavissa olevia lämmitysmuotoja ovat kaukolämmitys, sähkölämmitys ja erilaiset kiinteistökohtaiset lämpöpumppuihin sekä uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat ratkaisut. Jäähdytysratkaisuja ovat kaukojäähdytys, lämpöpumput sekä sähköön perustuvat jäähdytyskoneet. Vaikka lähtökohtana on asiakkaan valinnanvapaus, vaikutetaan monilla poliittisilla päätöksillä, kuten veroilla, tuilla, päästöohjauksella ja sääntelyllä näiden eri energiaratkaisuiden ja palveluiden houkuttelevuuteen ja kannattavuuteen.

Kaukolämpöliiketoimintaa harjoittavat yritykset ovat asiakkaiden ohella keskeisimpiä toimijoita lämmitysmarkkinoilla. Kaukolämpöyritysten lämmönhankintaa tai velvollisuutta liittää asiakkaita tai lämmön tuottajia verkkoihin ei ole myöskään säännelty. Kaukolämpöyritykset pyrkivät saamaan kannattavia asiakkaita ja hankkivat lämpöä niistä lähteistä, mistä sitä on edullisimmin saatavilla silloin kun asiakkaat lämpöä tarvitsevat.

Kaukolämpöyritysten ohella myös sähkön myyntiä ja sähköverkkoliiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä on merkittävä rooli lämmitysmarkkinoilla.

Lämmitysmarkkinoilla on lisäksi monenlaisia palvelutoimijoita, kuten erilaisia laitevalmistajia ja konsultteja, jotka tarjoavat palveluitaan asiakkaille vapaasti. Lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyvä palveluliiketoiminta onkin nopeasti kehittyvä toimiala, jossa myös osa energiayhtiöistä on aktiivisia.

Lämmitysmarkkinoilla oleva kilpailu eri ratkaisuiden ja palvelutoimijoiden välillä pitää huolen tehokkaasta toiminnasta, hinnoittelun kohtuullisuudesta sekä siitä, että asiakkaat saavat laadukasta palvelua.

Mikäli markkinoilla esiintyisi toimivan kilpailun tai asiakkaiden hyvän kohtelun näkökulmasta huonoja ilmiöitä tai toimijoita, voivat viranomaiset yleiseen kuluttajasuoja-, kilpailu-, ja energiatehokkuuslainsäädäntöön perustuen puuttua väärinkäytöksiin markkinoilla. Tämä mahdollisuus muodostaa viimekätisen perälaudan yritysten toiminnalle.


Lisätietoja