Hajautettua sähkön pientuotantoa

Sähkön pientuotantoa on lain määritelmän mukaan kaikki teholtaan enintään 2 MVA:n tuotantolaitteistot. Sähköä tuotetaan pienimuotoisesti yleisemmin aurinkoenergialla, tuulivoimalla ja pienvesivoimalla, mutta myös pienimuotoisella yhdistetyllä sähkön ja lämmöntuotannolla ja biokaasulla.

Voimakkainta kasvu tällä hetkellä on aurinkosähkön mikrotuotannossa. Mikrotuotannolla tarkoitetaan sähkönkäyttöpaikan yhteyteen kytkettyä sähköntuotantolaitosta, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä kulutuskohteeseen. Mikrotuotantolaitoksen tehorajana pidetään yleisesti 100 kVA:a. Tyypillisesti laitteistojen teho on muutamista kilowateista muutamiin kymmeniin kilowatteihin.

Olosuhteiltaan sopivalla paikalla sijaitsevat omakotitalot, maatalot tai pienyritykset voivatkin harkita tuottavansa sähköä lähinnä omiin tarpeisiinsa esim. pientuulivoimalan tai aurinkopaneelien avulla.

Kenellä tahansa on oikeus ryhtyä sähköntuottajaksi. Verkonhaltijan tehtävänä on tarjota tuotannolle luotettava verkko ja taata sähkön jakelun toiminta ja turvallisuus kaikille verkon käyttäjille myös tuotantolaitoksen liittämisen jälkeen. Valitsemalleen sähkönmyyjälle voi halutessaan myydä oman käytön yli jäävän sähkön.  Pientuotettua sähköä ostavat sähkönmyyjät voi tarkistaa Energiaviraston ylläpitämästä sähkonhinta –palvelusta.

Tuotantolaitoksen sähköverkkoon liittämistä suunnittelevan tulee tarkistaa paikalliselta verkkoyhtiöltä tuotantolaitoksen verkon liittämistä koskevat velvoitteet ja ohjeet. Tuotantolaitosten sähköverkkoliitännän ja sähköisten ominaisuuksien tulee täyttää sähköturvallisuusstandardien sekä sähkömagneettisten yhteensopivuusstandardien vaatimukset. Standardien mukaisilla laitteilla varmistetaan, ettei sähköverkossa työskenteleville asentajille aiheudu hengenvaaraa ja että verkon jännitteen laatu pysyy riittävän hyvänä tuottajalle itselleen sekä naapureille. Tuotantolaitoksen asennustyöt saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Ennen laitoksen sähköverkkoon liittämistä tuottajan tulee tehdä verkkoyhtiön kanssa asianmukaiset sopimukset laitoksen liittämisestä ja käyttämisestä. Tuottajan tulee myös varmistaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta, edellyttääkö laitoksen sijoittaminen kohteeseen rakennus- tai toimenpidelupaa.

Tarkempaa tietoa pientuottajaksi ryhtymisestä löydät Energiateollisuus ry:n suosituksista ja ohjeista.
Materiaalia pientuotannosta

Suositukset ja ohjeet

02.01.2017

Pientuotannon yleistietolomake verkonhaltijoiden käyttöön

Energiateollisuus ry:n suosittelema yleistietolomake. Tällä lomakkeella asiakas ilmoittaa verkkoyhtiölle tiedot nimellisteholtaan enintään 100 kVA tuotantolaitteiston sähköverkkoon liittämistä varten.

Suositukset ja ohjeet

27.04.2016

Ohje tuotannon liittämisestä jakeluverkkoon_PÄIVITETTY 20160427 (myös englanniksi)

Tämä ohje antaa perustiedot sähköntuotantolaitoksen verkkoonliittämiseen ja käyttöön liittyvistä asioista sähkön pientuottajalle tai oman tuotantolaitoksen hankintaa harkitsevalle.

Suositukset ja ohjeet

27.04.2016

Tekninen liite 1 ohjeeseen sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon - nimellisteholtaan enintään 100 kva laitoksen liittäminen (myös englanniksi)

Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan enintään 100 kVA suuruisen tuotantolaitoksen liittämisestä jakeluverkkoon.

Suositukset ja ohjeet

27.04.2016

Tekninen liite 2 ohjeeseen sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon - nimellisteholtaan yli 100 kva laitoksen liittäminen (myös englanniksi)

Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 100 kVA suuruisen tuotantolaitoksen liittämisestä jakeluverkkoon.


Lisätietoja

heiniri
Heinimäki, Riina
Sähköpostiosoite: riina.heinimaki@energia.fi
Lisätietoja:
Energiayhtiöiden asiakkuus ja palvelut sekä sopimusehdot, sähkön vähittäismarkkinat, asiakkuustoimikunnan sihteeri
lehtoin
Lehto, Ina
Sähköpostiosoite: ina.lehto@energia.fi
Lisätietoja:
Kulutuksen ja tuotannon liittäminen sähköverkkoon, sähköenergian mittaus ja laatu, sähköverkon sopimusehdot