Avointa vuorovaikutusta energia-alan ja sidosryhmien välillä

Kehitämme alaa ammattitaitoisesti yhdessä muiden kanssa

Energia-ala keskustelee ratkaisuhakuisesti kaikkien sidosryhmien kanssa. Energia-alan visio hiilineutraalista sähkön ja kaukolämmön tuotannosta vuoteen 2050 mennessä kehitettiin yhdessä sidosryhmien kanssa. Ala on edelläkävijä työmarkkinoiden paikallisen sopimisen mahdollistamisessa. Energia-ala on mahdollistanut yhteisten käytäntöjen luomisen pientuotannon verkkoon liittämiselle ja asiakkaalta yli jäävän pientuotannon myymiselle. Parhaillaan ala ratkoo bioenergian kestävyyteen liittyviä kysymyksiä sekä parantaa vaelluskalojen elinoloja.

Keskustelemme avoimesti kaikkien sidosryhmien kanssa

Energia-ala selvittää eri sidosryhmien näkemyksiä alalle tärkeisiin asioihin. Alan työntekijät osallistuvat erilaisiin energiakysymyksiä käsitteleviin työryhmiin. Energia-ala kannattaa työryhmien laajapohjaisuutta. Alan asiantuntijat käyvät vuosittain sadoissa tilaisuuksissa keskustelemassa vaikeistakin asioista. Energiayhtiöiden asiantuntijat ovat aina avoimia kuuntelemaan ja osallistumaan aktiivisesti julkiseen keskusteluun. 

et_grafiikat_v02-8 medium

Varmistamme työntekijöidemme ja
yhteistyökumppaneidemme turvallisuuden, tarvittavan koulutuksen ja työhyvinvoinnin

Energia-ala on sitoutunut 0-tapaturmatavoitteeseen ja harmaan työn torjuntaan. Alan yhtiöitä on palkittu tavoitteiden saavuttamisesta. Energiayhtiöt kouluttavat henkilöstöään enemmän kuin teollisuus keskimäärin ja tapaturmia on keskiarvoa vähemmän.

Takaamme päättäjien tiedonsaannin energia-asioissa

Edunvalvonnan perustehtävä on kertoa päätösten taustat ja vaikutukset ennen päätöksentekoa – Energiateollisuus kertoo myös ajamiensa asioiden kannalta kielteiset puolet. Kerromme faktat faktoina ja toiveet toiveina. Teetämme ja tuotamme tutkimustietoa - edunvalvontamme perustuu faktoihin.

Teemme energianeuvontaa ja kannustamme energiatehokkuuteen

Energia-ala toteuttaa ja kehittää palveluita, jotka lisäävät kuluttajien tietoutta omasta energiankäytöstään ja mahdollistavat käytön tehostamisen. Tämä toteutuu esimerkiksi henkilökohtaisen neuvonnan ja erilaisten palvelusovellusten avulla, jotka mahdollistavat oman energiankäytön seurannan ja analysoinnin. Alan yritykset ylläpitävät ja kehittävät henkilökuntansa valmiuksia neuvoa asiakkaita energiankäyttöön liittyvissä asioissa, minkä lisäksi ne tekevät monipuolisesti yhteistyötä muiden energianeuvojien kanssa. Energiayhtiöillä on usein merkittävä rooli kuluttajien energianeuvonnassa.

Olemme yhdessä muun energiaverkoston kanssa merkittävä paikallinen työnantaja

Energiayhtiöt ovat läsnä Suomen jokaisessa kunnassa. Ala työllistää koko energiaketjussa kymmeniätuhansia ihmisiä, erilaisilta työelämän aloilta. Sähkön ja kaukolämmön tuotannossa siirrytään yhä enemmän paikallisten energialähteiden hyödyntämiseen. Ala on teollisuuden ylivoimaisesti suurin investoija.

et_grafiikat_v02-3 mediumX