Ympäristöpooli

Ympäristöpooli on energia-alan yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on koordinoida energia-alan yhteistä ympäristötutkimusta, huolehtia tarpeellisten hankkeiden käynnistymisestä sekä tehostaa poolin osapuolten tutkimus- ja kehitysresurssien käyttöä. Ympäristöpoolin toiminta perustuu osapuolten väliseen yhteistyösopimukseen. Poolin osapuolia vuosina 2019-2021 ovat Energiateollisuus ry, Fortum Power and Heat Oy, Helen Oy, Kemijoki Oy, Lahti Energia Oy, Pohjolan Voima Oyj ja Vapo Oy.

Vuonna 1998 alkaneen toimintansa aikana pooli on rahoittanut yli 100 projektia. Lisäksi pooli on järjestänyt energia-alan ympäristötutkimusseminaareja ja pyrkinyt kehittämään energia-alan yritysten ja niiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Ympäristöpooli käynnistää ja rahoittaa tutkimuksia ja selvityksiä, jotka liittyvät poolin osapuolten kannalta keskeisiin ympäristökysymyksiin. Tutkimusta rahoitetaan laajalta alueelta, kohteita ovat mm. ilmastomuutoksen torjunta, yhteiskuntavastuu energia-alalla, energiajärjestelmät, tulevaisuuden ympäristöratkaisut ja teknologiat sekä energia- ja ympäristöpoliittiset ohjauskeinot.

Vuoden 2019 ovat erityisesti:

Ypoolin painopisteet 2019-2021

Ympäristöpoolin yhteyshenkilönä toimii ympäristöpoolin koordinaattori, jolta saa lisätietoa ympäristöpoolin hankkeista ja siitä miten ympäristöpoolilta voi hakea rahoitusta.  Ympäristöpoolilta voi hakea rahoitusta kaikki tahot ja haku on jatkuva.

Energia-alan ympäristöpooli kokoontuu päättämään rahoituksesta neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2019 kokouspäivät päätetään tammikuussa, ensimmäinen kokous on maaliskuussa. Aineistojen viimeinen mahdollinen jättöaika on aina 10 päivää ennen kokousta. Tutkimushankkeen voi esitellä ympäristöpoolille myös luonnosvaiheessa.

Energiateollisuus ry:n tytäryhtiö Adato Energia Oy huolehtii ympäristöpoolin hallinnollisista tehtävistä ja solmii tutkimussopimukset poolin puolesta.

Ympäristöpooli järjestää vuosittain ilmaisen energia-alan tutkimusseminaarin. Seuraavasta seminaarista lisätietoja Adaton koulutuskalenterista.

Edellisten vuosien seminaariaineistot saa pyydettäessä.

Ympäristöpoolin julkaisut  vuodesta 2012 löytyvät Materiaalipankista hakusanalla "ympäristöpooli".  Vanhempien julkaisujen osalta pyydämme olemaan yhteydessä Ympäristöpoolin koordinaattoriin.


Ympäristöpoolin rahoitushakemusmalli

Suositukset ja ohjeet

08.05.2017

Ympäristöpoolin rahoitushakemusmalli

Suositukset ja ohjeet

08.05.2017

Ympäristöpoolin rahoitushakemusmalli englanti


Ajankohtaiset ympäristöpoolin julkaisut

Julkaisut

22.08.2018

Älykäs kaupunkienergia

Älykäs kaupunkienergia -raportin tavoitteena on kuvata, miten ilmastoneutraali energiajärjestelmä voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti osallistamalla asiakkaita, samalla säilyttäen energian hyvä toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinta.

Julkaisut

25.06.2018

Päästökaupan vaikutus EU:n 2030-ilmastopolitiikassa, I4CE 2018 (COPEC II: what role for the EU ETS in the EU 2030 Climate and Energy package?)

Energiatehokkuus- ja uusiutuvan energiantoimet huomioitava EU:n päästökaupassa

Julkaisut

14.03.2018

Päästömittausten epävarmuuspohjat - VTT 2018

Hankkeessa laadittiin mittausepävarmuuden laskentapohjat savukaasujen päästömittauksille seuraavien päästöjen osalta; hiukkaset, CO, NOx, O2, SO2 ja HCl.

Julkaisut

30.01.2018

Kiertotalous energia-alalla - Deloitte Oy 2018

Suomen energia-alalla on hyvät edellytykset luoda uutta liiketoimintaa kiertotalouden avulla

Julkaisut

29.11.2017

Kaukoenergia kiinteistöjen ympäristöluokituksissa - Ramboll 2017

Ympäristöluokitusjärjestelmät ja arviointimenetelmät ovat yleistyneet viime vuosina kiinteistö- ja rakennusalalla. Suomessa on käytössä niin kansainvälisiä kuin kansallisia järjestelmiä. Tämän ympäristöpoolin rahoittaman selvityksen tarkoituksena on kuvata Suomessa yleisimmin käytössä olevien luokitusjärjestelmien keskeisin sisältö energianmyyjän näkökulmasta sekä kuvata energiayhtiöiden tarjoamien tuotteiden ja palveluiden painoarvo.

Julkaisut

12.10.2017

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmien soveltaminen – Novox Oy ja Asianajotoimisto Petri Vesa Oy 2017

Hankkeessa tunnistettiin suurten polttolaitosten BAT-päätelmiin liittyviä tulkinnallisia ja kansallisesti linjattavissa olevia kysymyksiä. Päätelmät jättävät joustavuutta kansalliseen täytäntöönpanoon monin osin, sillä päätelmät eivät ota kantaa IE-direktiivin ja päätelmien yhteensovittamiseen, vaatimusten asettamistapaan laitosten ympäristöluvissa eikä vaatimusten noudattamisen arviointiin. Hankkeen rahoittivat ja hankkeen ohjausryhmässä toimivat ympäristöpooli, ympäristöministeriö ja Metsäteollisuus ry.

Julkaisut

01.09.2017

YVA-menettelyn sisällyttäminen hankkeen muihin menettelyihin - Ramboll 2017

Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisuuksia YVA-menettelyn yhdistämiseksi hankkeen muihin lupa- ja kaavoitusmenettelyihin. Samalla tutkittiin YVA-yhteysviranomaisen tehtävien tarkoituksenmukaisinta hoitamista. Työssä huomioitiin uudistetun YVA-direktiivin ja muun EU-lainsäädännön sekä kansallinen valtionhallinto- ja maakuntauudistuksen reunaehdot. Lisäksi työssä selvitettiin YVA-menettelyn täytäntöönpanotapoja useissa eri maissa. Työtä rahoittivat Ympäristöpooli, Kemianteollisuus ry, Rakennusteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry ja EK.

Julkaisut

03.08.2017

Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa

Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa Tekijä: e2 ajatuspaja 2016-2017 Tämä tutkimus tarjoaa laajan kuvan suomalaisten energia-asenteista.

Julkaisut

06.03.2017

Ohjeistuksia päästömittausten laadunvarmistukseen Suomessa – SFS-EN 14181:n tulkinta ja raskasmetallien näytteenotto – VTT 2017

Raportissa esitetään päivitetty kansallinen ohje jatkuvatoimisten savukaasupäästömittausten laadunvarmistukseen. Nykyisen vuodelta 2008 olevan kansallisen ohjeen päivitys oli tarpeen, sillä laadunvarmistusta koskevan standardin EN 14181 päivitys julkaistiin Suomessa 2015. Uudessa ohjeessa on huomioitu myös esille tulleet kansalliset tulkintaongelmat. Raportissa esitetyt tulkinnat ovat suosituksia.


Lisätietoja

takalka
Takala, Kati
Sähköpostiosoite: kati.takala@energia.fi
Lisätietoja:
Säätövoima ja tehon riittävyys, tuulivoima, sähkön alkuperä, ympäristöpooli