Ympäristöpooli

Ympäristöpooli on energia-alan yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on koordinoida energia-alan yhteistä ympäristötutkimusta, huolehtia tarpeellisten hankkeiden käynnistymisestä sekä tehostaa poolin osapuolten tutkimus- ja kehitysresurssien käyttöä. Ympäristöpoolin toiminta perustuu osapuolten väliseen viisivuotiseen yhteistyösopimukseen (2014-2018). Poolin osapuolia ovat Energiateollisuus ry, Fortum Power and Heat Oy, Helen Oy, Kemijoki Oy, Pohjolan Voima Oy ja Vapo Oy.

Vuonna 1998 alkaneen toimintansa aikana pooli on rahoittanut yli 90 projektia. Lisäksi pooli on järjestänyt energia-alan ympäristötutkimusseminaareja ja pyrkinyt kehittämään energia-alan yritysten ja niiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Ympäristöpooli käynnistää ja rahoittaa tutkimuksia ja selvityksiä, jotka liittyvät poolin osapuolten kannalta keskeisiin ympäristökysymyksiin. Tutkimusta rahoitetaan laajalta alueelta, kohteita ovat mm. ilmastomuutoksen torjunta, yhteiskuntavastuu energia-alalla, energiajärjestelmät, tulevaisuuden ympäristöratkaisut ja teknologiat sekä energia- ja ympäristöpoliittiset ohjauskeinot.

Vuosien 2017 ja 18 painopisteitä ovat erityisesti:

  • Energiajärjestelmän tulevaisuus: muutostrendit, ympäristöohjauskeinot
  • Vastuulisuus: asiakkaiden tarpeet, vuorovaikutus, tiedontaso energia- ja ympäristöasioista
  • Ympäristösuorituskyky: ympäristövaikutukset, resurssitehokkuus

Ympäristöpoolin yhteyshenkilönä toimii ympäristöpoolin asiamies, jolta saa lisätietoa ympäristöpoolin hankkeista ja siitä miten ympäristöpoolilta voi hakea rahoitusta.  Ympäristöpoolilta voi hakea rahoitusta kaikki tahot ja haku on jatkuva.

Energia-alan ympäristöpoolin vuoden 2017 kokouspäivät ovat alla. Aineistojen viimeinen mahdollinen jättöaika on aina 10 päivää ennen kokousta. Tutkimushankkeen voi esitellä ympäristöpoolille myös luonnosvaiheessa.

  • 22.3.2017
  • 13.6.2017
  • 20.9.2017
  • 14.12.2017

Energiateollisuus ry:n tytäryhtiö Adato Energia Oy huolehtii ympäristöpoolin hallinnollisista tehtävistä ja solmii tutkimussopimukset poolin puolesta.

Ympäristöpooli järjestää vuosittain ilmaisen energia-alan tutkimusseminaarin. Seuraavasta seminaarista lisätietoja Adaton koulutuskalenterista.

Edellisten vuosien seminaariaineistot saa pyydettäessä.

Ympäristöpoolin julkaisut  vuodesta 2012 löytyvät Materiaalipankista hakusanalla "ympäristöpooli".  Vanhempien julkaisujen osalta pyydämme olemaan yhteydessä Ympäristöpoolin asiamieheen.


Ympäristöpoolin rahoitushakemusmalli

Suositukset ja ohjeet

08.05.2017

Ympäristöpoolin rahoitushakemusmalli

Suositukset ja ohjeet

08.05.2017

Ympäristöpoolin rahoitushakemusmalli englanti


Ajankohtaiset ympäristöpoolin julkaisut

Julkaisut

06.03.2017

Ohjeistuksia päästömittausten laadunvarmistukseen Suomessa – SFS-EN 14181:n tulkinta ja raskasmetallien näytteenotto – VTT 2017

Raportissa esitetään päivitetty kansallinen ohje jatkuvatoimisten savukaasupäästömittausten laadunvarmistukseen. Nykyisen vuodelta 2008 olevan kansallisen ohjeen päivitys oli tarpeen, sillä laadunvarmistusta koskevan standardin EN 14181 päivitys julkaistiin Suomessa 2015. Uudessa ohjeessa on huomioitu myös esille tulleet kansalliset tulkintaongelmat. Raportissa esitetyt tulkinnat ovat suosituksia.

Julkaisut

31.01.2017

Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden jätevesien käsittelystä – Pöyry Finland Oy 2016

Pesureiden käyttöotto polttolaitoksissa yleistyy savukaasun päästörajojen tiukentumisen sekä lämmöntalteenoton taloudellisten tekijöiden vuoksi. Pöyry on selvittänyt pesureiden ja lauhduttimien jätevesien ja lietteiden ominaisuuksia, vaikutuksia ympäristöön sekä vaikutusten arviointimenetelmiä. Selvityksessä kerättiin tietoa mahdollisuuksista jätevesien käsittelemiseksi ja lietteiden hyödyntämiseksi sekä luvitus- ja sopimuskäytännöistä.

Tapahtumat

25.01.2017

Ympäristötutkimusseminaarin 2017 aineisto

Seminaari pidettiin 25.1.2017 Pörssitalossa Helsingissä

Julkaisut

18.01.2017

Asuinkerrostalojen energiatehokkuuden parantaminen ja sen vaikutukset sisäympäristön laatuun ja terveellisyyteen – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 -2015

Laajassa INSULAtE-projektissa tavoitteena oli selvittää asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksia rakennukseen, sisäilman laatuun ja asukkaiden terveyteen sekä kehittää kokonaisvaltainen malli näiden vaikutusten arviointiin. Viisivuotisessa hankkeessa (2010–2015) tutkittiin energiakorjausten vaikutuksia lukuisissa rakennuksissa Suomessa ja Liettuassa.

Julkaisut

15.09.2016

Biodiversiteettimittarit ja luonnon monimuotoisuuden kompensaatio energiantuotannon maankäytössä, Pöyry Finland Oy 2015-2016

Tämän Ympäristöpoolin rahoittaman selvityksen tavoitteena on luoda kirjallisuuskatsaus tiettyjen energiantuotanto-muotojen biodiversiteettivaikutusten mittaamisesta ja monimuotoisuuskompensaatiosta Euroopassa ja Suomessa, sekä arvioida näihin liittyvien erilaisten käytäntöjen soveltumista Suomen oloihin.

Julkaisut

15.09.2016

Uusiutuvan energian edistämisvelvoite lähes nollaenergiarakentamisessa, Sanna Mäkilä Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta 2015-1016

Tutkielma käsittelee uusiutuvan energian edistämisvelvoitteen merkitystä lähes nollaenergiarakentamisessa, erityisesti kansallisessa lainsäädäntöhankkeessa esillä olleen uusiutuvan omavaraisenergian ja uusiutuva ostoenergian eriarvoistamisen kannalta.

Julkaisut

15.09.2016

Vuorovaikutteinen suunnittelu ja aluekehitys Esimerkkinä Piiparinmäen- Lammaslamminkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely - Minna Pistemaa, Oulun yliopisto 2016

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiset ovat vuorovaikutteisen suunnittelun hyvät käytännöt ympäristövaikutusten arvioinnissa. Vuorovaikutteisessa suunnittelussa pyritään keskustelun kautta muodostamaan mahdollisimman hyvä suunnitelma. Vuorovaikutteinen suunnittelutraditio on yleistynyt viime vuosikymmeninä ja sitä vaaditaan laissa.

Julkaisut

25.08.2016

Application of EUTR Compatible Due Diligence in Sustainable Biomass Sourcing (Biomassan kestävyyden todentaminen EUTR:ään perustuen) – Indufor 2016

Selvityksessä arvioidaan EUTR:n DDS:n käyttöä mahdollisten kestävyyskriteerien osoittamisessa.

Julkaisut

15.03.2016

Metsä- ja energiateollisuuden jätejakeiden ympäristökelpoisuus maarakentamisessa – Ramboll Oy 2016

Tietoa tuhkien ympäristökelpoisuudesta erilaisissa käyttösovelluksissa


Lisätietoja

takalka
Takala, Kati
Sähköpostiosoite: kati.takala@energia.fi
Puhelin: +358 9 5305 2207
Lisätietoja:
Säätövoima ja tehon riittävyys, tuulivoima, sähkön alkuperä, ympäristöpooli