Energia-ala tavoittelee mahdollisimman vähäisiä ympäristövaikutuksia

Energia ja ympäristö ovat toisiinsa vahvasti sidoksissa. Kaikki energiantuotanto vaikuttaa tavalla tai toisella ympäristöön. Osa vaikutuksista on globaaleja tai vaikutusalueeltaan laajoja, toiset taas alueellisia tai paikallisia. Energiantuotannon ympäristö- ja terveysvaikutuksia on vähennetty jo vuosikymmenten ajan. Nykyisin huomiota kiinnitetään erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä jätteiden hyötykäytön lisäämiseen. Energiapolitiikkaa tehdään vahvasti ilmasto- ja ympäristöpoliittisista lähtökohdista.

Energia-ala tavoittelee energian tuottamista mahdollisimman vähäisillä ympäristövaikutuksilla. Alan intresseissä on löytää kustannustehokkaita ratkaisuja ympäristönsuojelutason parantamiseen. Osallistumme aktiivisesti uusien ratkaisujen ja sovellusten löytämiseen yhdessä monien muiden toimijoiden kanssa. Energiateollisuus myös rahoittaa vuosittain useita erilaisia ympäristöön liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä mm. ympäristöpoolin kautta.

Merkittävä osa ympäristölainsäädännöstä on EU-tasoista sääntelyä. Energiateollisuus tuo EU-päätöksentekoon tietoa suomalaisen energiajärjestelmän, tuotantoprosessien ja energiayhtiöiden erityispiirteistä. Kansallisella lainsäädännöllä tulee turvata Suomen olosuhteisiin riittävä ympäristönsuojelutaso edellyttämättä EU-lainsäädäntöä kireämpää tasoa tarpeettomasti. Kansalliset luvitus- ja valvontamenettelyt tulee olla ennakoitavia ja sujuvia.

Energiateollisuuden edunvalvonnalla pyritään varmistamaan, että yhtiöiden investoinnit tukevat kestävää kehitystä. Toimintaan kuuluu myös yritysten informointi ympäristöpolitiikan kehittymisestä, jotta keskeiset reunaehdot tulevat huomioonotetuiksi investointipäätöksissä. 

Ympäristöinvestoinnit
Energiateollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinnit, miljoonaa euroa. Lähde: Tilastokeskus


Lisätietoja

lettohe2
Lettojärvi, Heidi
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: heidi.lettojarvi@energia.fi
Puhelin: +358 9 5305 2206
makkoju
Makkonen, Jukka
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: jukka.makkonen@energia.fi
Puhelin: +358 9 5305 2205

Materiaalia ympäristöpolitiikasta

Julkaisut

06.03.2017

Ohjeistuksia päästömittausten laadunvarmistukseen Suomessa – SFS-EN 14181:n tulkinta ja raskasmetallien näytteenotto – VTT 2017

Raportissa esitetään päivitetty kansallinen ohje jatkuvatoimisten savukaasupäästömittausten laadunvarmistukseen. Nykyisen vuodelta 2008 olevan kansallisen ohjeen päivitys oli tarpeen, sillä laadunvarmistusta koskevan standardin EN 14181 päivitys julkaistiin Suomessa 2015. Uudessa ohjeessa on huomioitu myös esille tulleet kansalliset tulkintaongelmat. Raportissa esitetyt tulkinnat ovat suosituksia.