Energiajärjestelmän kehittäminen edellyttää tutkimusta ja demonstraatioiden tukemista

Eurooppalainen energiajärjestelmä on murroksessa. Hiilineutraalin vision toteuttaminen edellyttää monia muutoksia. Vanhoja voimalaitoksia poistuu markkinoilta ja uudet energiantuotanto- ja käyttötavat vaativat järjestelmältä uudenlaista joustoa. Energian älykäs kuluttaminen ja kuluttajien kiinnostuksen lisääntyminen pientuotantoa kohtaan tarjoaa myös mahdollisuuksia uudenlaisiin ratkaisuihin.

Tarvittavien uusien toimintatapojen, palveluiden ja markkinamallien luominen vaatii teknologian kehittämisen lisäksi myös sosiaalisia innovaatioita.

Muutoksen toteuttaminen riittävän nopeasti ja tehokkaasti edellyttää uusia innovaatioita ja niiden markkinoille tulon nopeuttamista. Tutkimus- ja demonstraatiovaiheessa olevia uusia teknologioita on siksi syytä tukea, mutta kehitysvaiheen jälkeen kaikkien teknologioiden tulee pärjätä kilpailuilla markkinoilla.

Uusille innovaatioille on paljon kysyntää sekä Suomessa että muualla maailmassa. Suomalainen energia- ja cleantech-osaaminen voi tarjota ratkaisuja globaalisti. Uusia ratkaisuja ei kuitenkaan synny ilman merkittävää panostusta. Julkista taloudellista tukea energiateknologioiden kehittämiseen ja innovaatioiden markkinoille saamiseen onkin lisättävä ja kohdennettava oikein.

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2007 energiateknologiastrategian (SET-plan), jonka tavoitteena on nopeuttaa vähähiilisten teknologioiden markkinoille tuloa. Komission vuoden 2009 tekemän arvion mukaan SET-planin tavoitteiden toteuttaminen vaatii T&K&I rahoitusta 8 miljardia €/vuosi vuoteen 2020 asti.

Jotta vaadittava rahamäärä eurooppalaisten tavoitteiden toteuttamiseksi saadaan kasaan, on sekä kansallisesti että EU:n yhteisistä varoista lisättävä energia-alan tuotekehityksen ja demonstraatioiden tukemista. IEA:n keräämien tietojen mukaan julkisen rahoituksen taso energiateknologioiden kehittämiseen on viime vuosina ollut alemmalla tasolla kuin 1980, vaikka alan yhteiskunnallinen painoarvo on lisääntynyt merkittävästi.IEA public RD&D fundingLisätietoja

leinosi2
Leino, Sirpa
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: sirpa.leino@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 721
takalka
Takala, Kati
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: kati.takala@energia.fi
Puhelin: +358 9 5305 2207

Tutkimusmateriaaleja

Julkaisut

01.09.2017

YVA-menettelyn sisällyttäminen hankkeen muihin menettelyihin - Ramboll 2017

Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisuuksia YVA-menettelyn yhdistämiseksi hankkeen muihin lupa- ja kaavoitusmenettelyihin. Samalla tutkittiin YVA-yhteysviranomaisen tehtävien tarkoituksenmukaisinta hoitamista. Työssä huomioitiin uudistetun YVA-direktiivin ja muun EU-lainsäädännön sekä kansallinen valtionhallinto- ja maakuntauudistuksen reunaehdot. Lisäksi työssä selvitettiin YVA-menettelyn täytäntöönpanotapoja useissa eri maissa. Työtä rahoittivat Ympäristöpooli, Kemianteollisuus ry, Rakennusteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry ja EK.

Tapahtumat

30.08.2017

Sähkönjakelun tariffirakenteen kehittäminen - loppuseminaari 30.8.2017

Sähkönjakelun tariffirakenteen kehittäminen -loppuseminaari 30.8.2017 Heureka, Vantaa

Julkaisut

24.08.2017

Jakeluverkon tariffirakenteen kehitysmahdollisuudet ja vaikutukset -loppuraportti + liiteraportti- Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Tässä tutkimusraportissa esitetään tutkimusprojektin ”Jakeluverkon tariffirakenteen kehitysmahdollisuudet ja vaikutukset” tulokset. Tutkimusprojektin ovat toteuttaneet Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tutkimusryhmät aikavälillä 8/2016 – 6/2017.

Julkaisut

03.08.2017

Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa

Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa Tekijä: e2 ajatuspaja 2016-2017 Tämä tutkimus tarjoaa laajan kuvan suomalaisten energia-asenteista.