Energiajärjestelmän kehittäminen edellyttää tutkimusta ja demonstraatioiden tukemista

Eurooppalainen energiajärjestelmä on murroksessa. Hiilineutraalin vision toteuttaminen edellyttää monia muutoksia. Vanhoja voimalaitoksia poistuu markkinoilta ja uudet energiantuotanto- ja käyttötavat vaativat järjestelmältä uudenlaista joustoa. Energian älykäs kuluttaminen ja kuluttajien kiinnostuksen lisääntyminen pientuotantoa kohtaan tarjoaa myös mahdollisuuksia uudenlaisiin ratkaisuihin.

Tarvittavien uusien toimintatapojen, palveluiden ja markkinamallien luominen vaatii teknologian kehittämisen lisäksi myös sosiaalisia innovaatioita.

Muutoksen toteuttaminen riittävän nopeasti ja tehokkaasti edellyttää uusia innovaatioita ja niiden markkinoille tulon nopeuttamista. Tutkimus- ja demonstraatiovaiheessa olevia uusia teknologioita on siksi syytä tukea, mutta kehitysvaiheen jälkeen kaikkien teknologioiden tulee pärjätä kilpailuilla markkinoilla.

Uusille innovaatioille on paljon kysyntää sekä Suomessa että muualla maailmassa. Suomalainen energia- ja cleantech-osaaminen voi tarjota ratkaisuja globaalisti. Uusia ratkaisuja ei kuitenkaan synny ilman merkittävää panostusta. Julkista taloudellista tukea energiateknologioiden kehittämiseen ja innovaatioiden markkinoille saamiseen onkin lisättävä ja kohdennettava oikein.

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2007 energiateknologiastrategian (SET-plan), jonka tavoitteena on nopeuttaa vähähiilisten teknologioiden markkinoille tuloa. Komission vuoden 2009 tekemän arvion mukaan SET-planin tavoitteiden toteuttaminen vaatii T&K&I rahoitusta 8 miljardia €/vuosi vuoteen 2020 asti.

Jotta vaadittava rahamäärä eurooppalaisten tavoitteiden toteuttamiseksi saadaan kasaan, on sekä kansallisesti että EU:n yhteisistä varoista lisättävä energia-alan tuotekehityksen ja demonstraatioiden tukemista. IEA:n keräämien tietojen mukaan julkisen rahoituksen taso energiateknologioiden kehittämiseen on viime vuosina ollut alemmalla tasolla kuin 1980, vaikka alan yhteiskunnallinen painoarvo on lisääntynyt merkittävästi.IEA public RD&D fundingLisätietoja

leinosi2
Leino, Sirpa
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: sirpa.leino@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 721
takalka
Takala, Kati
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: kati.takala@energia.fi
Puhelin: +358 9 5305 2207

Tutkimusmateriaaleja

Suositukset ja ohjeet

08.05.2017

Ympäristöpoolin rahoitushakemusmalli

Suositukset ja ohjeet

08.05.2017

Ympäristöpoolin rahoitushakemusmalli englanti

Julkaisut

06.03.2017

Ohjeistuksia päästömittausten laadunvarmistukseen Suomessa – SFS-EN 14181:n tulkinta ja raskasmetallien näytteenotto – VTT 2017

Raportissa esitetään päivitetty kansallinen ohje jatkuvatoimisten savukaasupäästömittausten laadunvarmistukseen. Nykyisen vuodelta 2008 olevan kansallisen ohjeen päivitys oli tarpeen, sillä laadunvarmistusta koskevan standardin EN 14181 päivitys julkaistiin Suomessa 2015. Uudessa ohjeessa on huomioitu myös esille tulleet kansalliset tulkintaongelmat. Raportissa esitetyt tulkinnat ovat suosituksia.

Julkaisut

20.02.2017

Selvitys keskijänniteverkon maadoitusjärjestelmistä_TTY_Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Tämä raportti esittelee Maadoitusjärjestelmät –hankkeeseen Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Sähkötekniikan laitoksella tehdyn selvitystyön keskeisiä tuloksia

Tapahtumat

03.02.2017

Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaarin 2017 aineisto

Seminaari pidettiin 1.2.2017 Clarion hotel Helsinki Airportissa Vantaalla.