Energiateollisuuden pääviestit EU:n puhtaan energian pakettiin

Komission puhtaan energian paketti ”Clean Energy for All Europeans” julkaistiin marraskuussa 2016 ja on tällä hetkellä parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. Energiateollisuus on tukenut paketin markkinaehtoisia uudistuksia ja antanut parannusehdotuksia. Tämän artikkelin alla on liitteenä pääviestimme kuhunkin ehdotukseen:

Energiateollisuus pitää tervetulleena komission ehdotusta sähkömarkkinadirektiivistä. Olemme sitoutuneet tavoittelemaan hyvin toimivaa ja joustavaa yhteistä sisämarkkinaa sähkölle. Jo nyt Suomen sähkömarkkinalla on uudistuksen tavoittelemia piirteitä, kuten älymittarit, kysynnän osallistumismahdollisuuksia sekä uudenlaisia tuotteita kuluttajille. Suomen esimerkki osoittaa Euroopalle, miten tärkeää on saada yksityiskohdatkin tukemaan toimivaa markkinaa. Tämän vuoksi ehdotamme komission esitykseen joitakin parannuksia.

Komission ehdotus sähkömarkkina-asetuksen päivityksestä vahvistaa Euroopan sähkömarkkinoita. Energiateollisuus esittää kuitenkin useita muutoksia, joilla hyvä päälinja saataisiin toimimaan paremmin käytännössä. Lisäksi sähkömarkkinapaketti sisältää esityksen sähkösektorin riskivalmiusasetuksesta. Pidämme tärkeänä, että jäsenmaat varautuvat sähkön toimitusvarmuuteen liittyviin riskeihin ja tekevät yhteistyötä riskien tunnistamisessa ja hallinnassa.

Paketin tärkeimpiin ehdotuksiin kuuluu myös uusiutuvan energian direktiivin päivitys. Esitys laajentaa direktiivin koskemaan koko energiasektoria, eli sähkön lisäksi lämmitystä ja jäähdytystä sekä liikennettä. Esityksen myötä uusiutuvaa sähköntuotantoa edistettäisiin entistä enemmän markkinoiden avulla. Kaukolämmön ja jäähdytyksen osalta esitykseen liittyy huolenaiheita. Ehdotus ei täysin tunnista energiankäytön jakautumista päästökaupan ohjaamiin ja sen ulkopuolisiin toimintoihin.

Uusi uusiutuvan energian direktiivi eli RED II sisältäisi myös artiklat biomassan kestävyydestä. Bioenergia tulee jatkossakin olemaan tärkeä osa uusiutuvan energian palettia. Metsäenergian kasvaessa sen tulee enenevässä määrin tulla kestävistä lähteistä. Ehdotus kannustaisi eurooppalaisia biomassatoimijoita huolehtimaan kestävyydestä. Direktiivi olisi yksi kestävyyteen ohjaava tekijä toimintaympäristössä. Toimijoihin tulee tulevaisuudessa kohdistumaan odotuksia lainsäädännön vaatimusten ylittämisestä vapaaehtoisilla toimilla.

Komission tavoitteena on asettaa energiatehokkuus etusijalle kahdella direktiivimuutoksella. Ensimmäinen on energiatehokkuusdirektiivin uudistus. Nykyinen direktiivi on onnistunut energiatehokkuuden edistämisessä, koska se mahdollistaa jäsenmaille kansallisten erityishaasteiden huomioinnin. On erittäin tärkeää, että tällaista joustavuutta jatketaan.

Toinen muutos koskee rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Energiateollisuus haluaa osaltaan varmistaa, että rakennuskantamme on vähähiilinen vuonna 2050. Kaukolämpö- ja sähköala tavoittelee ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Ohjauksella tulee sekä vähentää lämmitystarvetta, että lisätä vähähiilisten energiaratkaisujen kuten sähkön ja kaukolämmön osuutta lämmityksestä. Onnistumisen edellytyksenä on, että rakennuksessa tuotettua ja verkon kautta tuotua uusiutuvaa energiaa kohdellaan samanarvoisina, EU:n lämmitys- ja jäähdytysstrategian mukaisesti.

Yllä mainitut aloitteet nivoutuvat yhteen Energiaunionin hallintomallin avulla. Energiateollisuus on sitoutunut yhteisiin EU-tason tavoitteisiin energia- ja ilmastopolitiikalle. Hallintomalli on uusi tapa koordinoida yhteisiä ponnisteluja. Yhteisellä energiamarkkinalla on välttämätöntä koordinoida myös jäsenmaiden energia-ohjausta. Jäsenmailla tulee kuitenkin säilyä vapaus toimia kansallisten vahvuuksiensa eteen.

Energiateollisuus pyrkii yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa varmistamaan, että annetut ehdotukset saatetaan lopulta muotoon joka rakentaa hyvinvoivaa energiaunionia.


Yhteyshenkilömme ovat:

Ehdotus

Yhteyshenkilö

Puhtaan energian paketti yleisesti

Hallintomalli

Joona Turtiainen

Sähkömarkkinadirektiivi ja -asetus

Riskivalmiusasetus

Pekka Salomaa

Uusiutuvan energian direktiivi

Antti Kohopää

Biomassa kestävyys

Jukka Makkonen

Energiatehokkuusdirektiivi

Sirpa Leino

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Mirja Tiitinen

 

Liitteet:

Finnish Energy key messages on Directive energy efficiency_20170227 (pdf) (142.3 KB)

Finnish Energy key messages on Electricity Directive (pdf) (144.8 KB)

Finnish Energy key messages on Electricity Regulation_201703 (pdf) (139.7 KB)

Finnish Energy key messages on Energy Performance of buildings_20170310 (pdf) (101.6 KB)

Finnish Energy key messages on Governance of the Energy Union (pdf) (142.9 KB)

Finnish Energy key messages on Renewable Energy Directive II (pdf) (105.3 KB)

Finnish Energy key messages on Risk_preparedness Regulation_20170301 (pdf) (98.5 KB)

Finnish Energy key messages on Sustainable forest biomass in RED2_18042017 (pdf) (149 KB)