Kohti älykästä energiajärjestelmää

Sähkö on meille kaikille toimitettava peruspalvelu. Sähköverkon tehtävänä on siirtää voimaloissa tuotettu sähkö sen käyttäjille. Suomessa on yli kolme miljoona sähkönkäyttäjää ja satoja sähköä tuottavaa voimalaitosta. Lisäksi Suomesta on sähköyhteyksiä Ruotsiin, Norjaan, Venäjälle ja Viroon. Suomen sähköverkko on osa eurooppalaista sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoita.

Parhaillaan sähköverkkoon investoidaan voimakkaasti - 2020-luvun loppuun mennessä kokonaisuudessaan yli 8 miljardia euroa. Käytännössä jakeluverkot rakennetaan suurelta osin uudestaan. Samalla verkon rakenne muuttuu, kun ilmajohdoista siirrytään maakaapeleihin.

Muutos mahdollistaa myös uudet ratkaisut. Sähköverkkoja täydennetään tietoliikenneverkolla ja älykkäällä energiankäytön seurannalla. Tuloksena on älykäs sähköjärjestelmä, mikä vastaa tulevaisuuden haasteisiin.

Älykäs sähköjärjestelmä on edellytys EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumiselle. Se tukee sähkömarkkinoiden integraatiota, kilpailukykyä ja toimitusvarmuutta, ja sen odotetaan lisäävän kansalaisten hyvinvointia ja luovan uusia työpaikkoja. Älykäs sähköjärjestelmä auttaa kansalaisia tehostamaan energiankäyttöään muun muassa kysyntäjoustoja hyödyntämällä. Pienimuotoisen, erityisesti kiinteistökohtaisen sähkön mikrotuotannon kasvu johtaa verkon käyttötapojen muuttumiseen. Se edellyttää sähköjärjestelmältä älykkyyttä.

Fiksun energiamittauksen ansiosta Suomen sähköjärjestelmä on jo älykäs. Muita esimerkkejä verkon älykkyydestä ovat automaattinen vianpaikannus ja -erotus sekä verkon käytön optimointi. Älykäs energiamittari ja kaksisuuntainen tiedonsiirto asiakasliittymän ja verkon välillä ovatkin keskeisiä asioita sähköverkon uudistamisessa.

Sähköverkon tapaan myös kaukolämpöjärjestelmä älyllistyy
Suomen kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmissä on jo nykyisin huomattava määrä älyä, kun asiakkaiden energiamittaukseen käytetään kattavasti etäluettavia älymittareita. Tarkalla ja reaaliaikaisella mittaustiedolla järjestelmän toiminta voidaan optimoida entistä paremmin energiantarpeen sekä hinta- ja säätietojen mukaisesti.

Asiakkaan tarvitsema lämpö voidaan tulevaisuudessa tuottaa yhä joustavammalla tuotantorakenteella, jossa hajautettu ja keskitetty tuotanto täydentävät toisiaan. Keskitetyn tuotannon ympärille syntyy uusia palveluita ja kokonaisjärjestelmää tukevia hajautettuja ratkaisuja, jotka voidaan integroida nykyiseen kaukolämpöjärjestelmään.

Lämpöenergian kulutushuippuja voidaan tasoittaa lämpövarastoinnin sekä kysyntäjoustojen ja kulutuksen ohjauksen avulla. Älykkään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia voidaan tukea hinnoittelumalleilla, jotka palkitsevat kulutushuippujen tasaamisesta. Näin voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja ilmastollisia hyötyjä, jotka jakautuvat  järjestelmän kaikkien osapuolten kesken.

Älykkyyden lisääntymisen myötä yhteistyö energiayhtiön, asiakkaiden ja teknologiatoimittajien välillä tiivistyy. Yksittäinen kuluttaja tai kaukolämpöverkkoon liitetty teollisuuskohde voi tulevaisuudessa syöttää lämpöä verkkoon nykyistä laajemmassa mittakaavassa.


Lisätietoja

sirolve
Sirola, Veli-Pekka
Sähköpostiosoite: veli-pekka.sirola@energia.fi
Lisätietoja:
Kaukolämmön ja maakaasun jakelu ja verkot, standardointi ja kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus