Kohti älykästä energiajärjestelmää

Sähkö on meille kaikille toimitettava peruspalvelu. Sähköverkon tehtävänä on siirtää voimaloissa tuotettu sähkö sen käyttäjille. Suomessa on yli kolme miljoona sähkönkäyttäjää ja satoja sähköä tuottavaa voimalaitosta. Lisäksi Suomesta on sähköyhteyksiä Ruotsiin, Norjaan, Venäjälle ja Viroon. Suomen sähköverkko on osa eurooppalaista sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoita.

Parhaillaan sähköverkkoon investoidaan voimakkaasti - 2020-luvun loppuun mennessä kokonaisuudessaan yli 8 miljardia euroa. Käytännössä jakeluverkot rakennetaan suurelta osin uudestaan. Samalla verkon rakenne muuttuu, kun ilmajohdoista siirrytään maakaapeleihin.

Muutos mahdollistaa myös uudet ratkaisut. Sähköverkkoja täydennetään tietoliikenneverkolla ja älykkäällä energiankäytön seurannalla. Tuloksena on älykäs sähköjärjestelmä, mikä vastaa tulevaisuuden haasteisiin.

Älykäs sähköjärjestelmä on edellytys EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumiselle. Se tukee sähkömarkkinoiden integraatiota, kilpailukykyä ja toimitusvarmuutta, ja sen odotetaan lisäävän kansalaisten hyvinvointia ja luovan uusia työpaikkoja. Älykäs sähköjärjestelmä auttaa kansalaisia tehostamaan energiankäyttöään muun muassa kysyntäjoustoja hyödyntämällä. Pienimuotoisen, erityisesti kiinteistökohtaisen sähkön mikrotuotannon kasvu johtaa verkon käyttötapojen muuttumiseen. Se edellyttää sähköjärjestelmältä älykkyyttä.

Fiksun energiamittauksen ansiosta Suomen sähköjärjestelmä on jo älykäs. Muita esimerkkejä verkon älykkyydestä ovat automaattinen vianpaikannus ja -erotus sekä verkon käytön optimointi. Älykäs energiamittari ja kaksisuuntainen tiedonsiirto asiakasliittymän ja verkon välillä ovatkin keskeisiä asioita sähköverkon uudistamisessa.

Sähköverkon tapaan myös kaukolämpöjärjestelmä älyllistyy
Suomen kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmissä on jo nykyisin huomattava määrä älyä, kun asiakkaiden energiamittaukseen käytetään kattavasti etäluettavia älymittareita. Tarkalla ja reaaliaikaisella mittaustiedolla järjestelmän toiminta voidaan optimoida entistä paremmin energiantarpeen sekä hinta- ja säätietojen mukaisesti.

Asiakkaan tarvitsema lämpö voidaan tulevaisuudessa tuottaa yhä joustavammalla tuotantorakenteella, jossa hajautettu ja keskitetty tuotanto täydentävät toisiaan. Keskitetyn tuotannon ympärille syntyy uusia palveluita ja kokonaisjärjestelmää tukevia hajautettuja ratkaisuja, jotka voidaan integroida nykyiseen kaukolämpöjärjestelmään.

Lämpöenergian kulutushuippuja voidaan tasoittaa lämpövarastoinnin sekä kysyntäjoustojen ja kulutuksen ohjauksen avulla. Älykkään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia voidaan tukea hinnoittelumalleilla, jotka palkitsevat kulutushuippujen tasaamisesta. Näin voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja ilmastollisia hyötyjä, jotka jakautuvat  järjestelmän kaikkien osapuolten kesken.

Älykkyyden lisääntymisen myötä yhteistyö energiayhtiön, asiakkaiden ja teknologiatoimittajien välillä tiivistyy. Yksittäinen kuluttaja tai kaukolämpöverkkoon liitetty teollisuuskohde voi tulevaisuudessa syöttää lämpöä verkkoon nykyistä laajemmassa mittakaavassa.


Lisätietoja

hannike
Hänninen, Kenneth
Sähköpostiosoite: kenneth.hanninen@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 501
niemees
Niemelä, Esa
Sähköpostiosoite: esa.niemela@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 117
Lisätietoja:
Sähkönjakelu ja verkot, energialaitteiden sijoittaminen, yhteisrakentamisen edistäminen, standardointi,verkkotoiminnan sääntely, sähköinen liikenne, energiavarastot
sirolve
Sirola, Veli-Pekka
Sähköpostiosoite: veli-pekka.sirola@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 303
Lisätietoja:
Kaukolämmön ja maakaasun jakelu ja verkot, standardointi ja kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus

Materiaalia energiaverkoista

Suositukset ja ohjeet

06.02.2017

Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja - käytöstä sekä keskitetty tietopiste

Liitteenä olevassa tiedotteessa lakia tarkastellaan lyhyesti kaukolämpöverkkojen näkökulmasta. Tiedote L147/2017.

Suositukset ja ohjeet

01.02.2017

Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus

Suomessa on käytössä Energiateollisuus ry:n (ET) ja Muoviteollisuus ry:n (MT) yhdessä organisoima ja ylläpitämä kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä, joka on toiminut vuodesta 1984 alkaen.

Suositukset ja ohjeet

01.02.2017

Tiedote L146/2017, kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2017

Korvaa tiedotteen L142/2016.

Suositukset ja ohjeet

14.12.2016

Suositus L7/2016, kaukolämpöverkon suunnitelmallinen perusparantaminen

Suosituksen on myös koottu keskeisiä toteutustapoja kaukolämpöverkon perusparannustöille erilaisten työkohteiden ja johtorakenteiden osalta. Painopiste suosituksessa on kuitenkin perusparannustoiminnan strategiassa ja systemaattisen uudistavan perusparantamisen suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Perusparannustöiden toteutustapojen osalta suositus korvaa vastaavan suosituksen KK4/2008 ”Kaukolämpöverkon perusparannustoiminnan yhtenäistäminen”.

Suositukset ja ohjeet

02.12.2016

Kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnittelu kaukolämmitetyssä rakennuksessa – malleja ja hyviä käytäntöjä

Oppaassa on esitetty yleisiä ohjeita ja malleja kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnitteluun. Opas on suunnattu LVI-suunnittelijoille. Oppaassa esitetyt asiat on valittu perustuen yleisimmin vastaan tulleisiin asioihin liittyen asuinkerrostalojen kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.