Materiaalipankki

Verkkoyhtiöt haluavat eroon pitkistä sähkökatkoista

Julkaistu: 23.05.2016 Päivitetty: 23.05.2016

Viime vuosien myrskyt ovat nostaneet esiin ikääntyvän sähköverkon haavoittuvuuden sekä nyky-yhteiskunnan vaatimukset luotettavasta sähkönsaannista. Verkkoyhtiöt ja Energiateollisuus ry haluavat siirtää pitkät sähkökatkot historiaan. Laajamittaiset peruskorjaukset sähköverkoissa ovat alkaneet ja työ viedään läpi pääosin seuraavan parinkymmenen vuoden aikana.

Verkkoyhtiöiden ja Energiateollisuuden sähkönjakelun tavoitteiden perustana on ollut sähköverkkotoiminnan tulevaisuuden visio 2030. Visio linjaa miten sähköverkkoja on uudistettava, jotta ne täyttävät yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeet. Perusuudistukset on toteutettava tavalla, joka takaa jakelun varmuuden kaikissa tilanteissa. Tulevaisuuden verkko tehdään tulevaisuuden ratkaisuin. Ajurina sähköverkkojen uudistamiselle toimii erityisesti viime vuonna voimaan astunut sähkömarkkinalaki, joka asettaa verkkoyhtiöille uusia sähkönjakelun toimitusvarmuutta koskevia vaatimuksia. Jakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja sitä on ylläpidettävä siten, että jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää ja muulla alueella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä.

Sähköverkkojen elinkaaret ovat vuosikymmenten mittaisia ja investoinnit pääomaa vaativia. Tämän vuoksi uudistamisnopeus on rajallinen. Sähkömarkkinalaki edellyttääkin verkkoyhtiöitä kehittämään verkkojaan asteittain. Yhtiöiden on täytettävä toimitusvarmuusvaatimukset 50 %:lla jakeluverkon käyttäjistä vuoden 2019 loppuun mennessä, 75 %:lla vuoden 2023 loppuun mennessä ja tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilla käyttäjillä vuoden 2028 loppuun mennessä.

Maakaapeloinnin ohella myös muita keinoja

Nykyverkon ilmajohtojen korvaaminen maakaapelilla on tehokkain keino suojautua myrskyjä vastaan. Se ei ole kuitenkaan ainoa, eikä sovi joka paikkaan. Sähkökatkoihin voidaan vaikuttaa monin tavoin. Esimerkiksi vika-alue voidaan rajata lisäämällä verkostoautomaatiota, ja korjausaikoja voidaan lyhentää siirtämällä johdot metsistä tienvarsille.

Sähkönverkon investoinnit edellyttävät paitsi riittävää rahoituspohjaa myös johtojen sijoittamisen helpottamista. Rakentamisen lupaprosesseja pitää nopeuttaa ja erityisesti johtojen ja kaapelien sijoittamista tiealueelle tulee helpottaa. Asiaa on valmisteltu jo pitkään Energiateollisuuden ja tieviranomaisten kesken.

Koska valtaosa ilmajohdoista kulkee metsissä ja ovat siten alttiina myrskytuhoille, nopea keino parantaa sähkönjakelun luotettavuutta on tehostaa johtoalueen reunalla olevien ns. vierimetsien hoitoa. Energiateollisuus onkin ollut viime vuosina aktiivisesti mukana vierimetsien hoidon kehittämisessä. Vuonna 2013 päättyneen vierimetsien hoitoprojektin loppuraportit löytyvät osoitteesta http://www.tapio.fi/projektin-raportit

Viestiyhteyksien toimivuutta parannettava

Viime vuosien myrskyt korostivat etenkin toimivien viestiyhteyksien merkitystä. Ne ovat välttämättömiä paitsi kansalaisille, viranomaisille myös sähköyhtiöille. Kukaan ei enää kiistäkään tele- ja sähköverkkojen riippuvuutta toisistaan. Energiateollisuus selvitti kesän 2010 aikana yhdessä eri viranomaisten kanssa, miten televerkkojen luotettavuutta eri häiriötilanteissa voitaisiin parantaa. Yhtenä keinona on parantaa tukiasemia syöttävien sähköverkkojen käyttövarmuutta. Selvityksen tuloksena toimenpiteille saatiin hintalappu. Viimeaikojen ongelmat pakottavat löytämään toimenpiteille myös maksajan.

Materiaalityyppi:
Tiedotteet
Kategoriat:
Sähkömarkkinat