Materiaalipankki

Materiaalipankki

On vain yksi hyvä asia, tieto, ja yksi paha asia, tietämättömyys. - Sokrates

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmien soveltaminen – Novox Oy ja Asianajotoimisto Petri Vesa Oy 2017

Julkaistu: 12.10.2017 Päivitetty: 12.10.2017

Hankkeessa tunnistettiin suurten polttolaitosten BAT-päätelmiin liittyviä tulkinnallisia ja kansallisesti linjattavissa olevia kysymyksiä. Päätelmät jättävät joustavuutta kansalliseen täytäntöönpanoon monin osin, sillä päätelmät eivät ota kantaa IE-direktiivin ja päätelmien yhteensovittamiseen, vaatimusten asettamistapaan laitosten ympäristöluvissa eikä vaatimusten noudattamisen arviointiin. Hankkeen rahoittivat ja hankkeen ohjausryhmässä toimivat ympäristöpooli, ympäristöministeriö ja Metsäteollisuus ry.

Hankkeen hyödyntäminen

Suurten polttolaitosten parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (BAT-päätelmät) julkaistiin 17.8.2017. Suurten polttolaitosten ympäristöluvat on pääsääntöisesti tarkistettava päätelmien johdosta.

 Ympäristöhallinto julkaisi 9.10.2017 kansallisen ohjeistuksen, joka koostuu kahdesta osasta. Toinen osa on ympäristöministeriön laatima menettelyihin sekä päätelmien johdosta tehtäviin selvitysten ja hakemusten laadintaan painottuva ohje. Poolin hankkeessa laadittu selvitys on sellaisenaan kansallisen ohjeistuksen toinen osa, jossa pääpaino on tekniset kysymykset. Kansallista ohjeistusta esiteltiin suuren osallistujamäärän keränneessä 25.9.2017 järjestetyssä ympäristöhallinnon seminaarissa.

 Kansallisen ohjeistuksen on tarkoitus auttaa hakemusten laadinnassa, yhtenäistää lupaharkintaa sekä edesauttaa lupien sujuvaa käsittelyä.

 Linjauksia soveltamiseen

Selvityksessä linjataan kattavasti päätelmien soveltamiseen liittyviä yleisiä kysymyksiä sekä kunkin yksilöidyn BAT-vaatimuksen täytäntöönpanokysymykset.

 Selvityksessä kuvataan mm. päätelmien soveltamisala ja luvan tarkistamisajankohtaan liittyvän päätoiminnan määrittely sellaisten toimintojen osalta, jotka koostuvat useista ns. direktiivilaitoksista. Selvityksessä esitetään menettelyt monipolttoaine- ja rinnakkaispolttolaitosten sekä vähän käyvien laitosten päästörajojen asettamiseen. Päätelmissä on lyöty lukkoon päästörajat vaihteluväleineen – selvityksessä linjattiin yläraja lähtökohtaisesti riittäväksi. Päästörajojen noudattamista koskevat linjaukset kohtuullistavat BAT-vaatimuksia osaltaan. Näitä ovat mm. mahdollisuus määritellä laajasti BAT-rajojen noudattamisen ulkopuolelle jäävät toimintatilanteet, vuorokausirajan noudattamiseen liittyvä 110 %:n sääntö sekä mahdollisuus vähentää mittausepävarmuus jatkuvatoimisesti mitatuista päästöpitoisuuksista. Ohjeessa kuvataan myös BAT-poikkeusten edellytyksiä juuri polttolaitosten osalta.

Heidi Lettojärvi

Heidi Lettojärvi
Asiantuntija
Energiantuotanto
twitter-icon @HLettojarvi

Materiaalityyppi:
Julkaisut
Kategoriat:
Energiateollisuus ry -> Tutkimus
Energiateollisuus ry -> Ympäristöpooli