Energia-alan tutkinnot

Ammatillinen peruskoulutus

Ammatillisen perustutkintoja järjestetään ”koulumuotoisena” ammatillisissa oppilaitoksissa ja oppisopimuksena. Tutkintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä kasvattaa nuoria työelämään siirtymistä varten. Tutkintojen laajuus on 120 ov /3 vuotta ja ne sisältävät vähintään 20 op työelämässä tapahtuvaa työssäoppimista. Tutkinnot on mahdollista myös suorittaa aikuisten näyttötutkintoina.

Energia-alan yleisempiä ammatillisia perustutkintoja ovat

Lisätietoja ammatillisesta peruskoulutuksesta osoitteesta www.oph.fi -> ammatilliset perustutkinnot.

Keskeisimmät alalla suoritettavat aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumattomia tutkintoja ja tarjoavat erityisesti työelämässä oleville aikuisille joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan. Tutkinnoille on ominaista tiivis työelämäyhteys.

Näyttötutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot:
- perustutkinnon suorittaneilla on valmiudet siirtyä alan työelämään
- ammattitutkinnon suorittaneilla on alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito
- erikoisammattitutkinnon suorittaneet hallitsevat alan vaativimmat työtehtävät.

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta (vrt. oppilaitoksen järjestämä tietopuoleinen koulutus). Usein kuitenkin tutkinto suoritetaan valmistavan koulutuksen yhteydessä. Näyttötutkintojen keskeinen idea on, että ammattitaito osoitetaan työelämässä – työelämän aidoissa työtilanteissa. Näyttötutkinnoissa keskeistä myös on, että henkilöllä jo oleva osaaminen, tarvittava valmistava koulutus ja ammattitaidon osoittamistavat kirjataan henkilökohtaistettuun suunnitelmaan tutkinnon suorittamisesta.

Tutkinnoissa vaadittava ammattitaito määritellään Opetushallituksen julkaisemissa näyttötutkinnon perusteissa, jotka on yhdessä elinkeinoelämän kanssa määritelty työelämän työkokonaisuuksina. Opetushallitus asettaa jokaiselle näyttötutkinnolle tutkintotoimikunnan, joissa on edustettuina alan työnantajat, työntekijät, opettajat ja tarvittaessa itsenäiset ammatinharjoittajat. Tutkintotoimikunnat kehittävät ja valvovat näyttötutkintojen järjestämistä, valvovat tutkintojen laatua ja antavat tutkintotodistukset. Lisätietoja tutkintotoimikunnista osoitteesta www.oph.fi/nayttotutkinnot/ -> tutkintotoimikuntien kotisivut

Henkilö, joka on suorittanut näyttötutkintona lain (631/98) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon voi hakea koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä. Lisätietoja stipendin myöntämisen kriteereistä ja hakumenettelystä osoitteesta www.koulutusrahasto.fi.

Energia-alan yleisimmät näyttötutkinnot ovat:

  • Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto
  • Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto
  • Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto
  • Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto
  • Johtamisen erikoisammattitutkinto
  • Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto
  • Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto

Ammattikorkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulut tuottavat ammatillispainotteisia korkeakoulututkintoja alueensa työelämän monipuolisiin tehtäviin. Opetusministeriö säätää ammattikorkeakoulujen koulutusalat ja vahvistaa koulutusohjelmat yleensä suuntautumisvaihtoehtoineen. Ammattikorkeakoulut voivat itsenäisesti päättää koulutusohjelmien sisällöistä ja opetussuunnitelmista. Edellisestä ja alueellisista työelämäntarpeista johtuen samojen koulutusohjelmien sisällöt voivat poiketa jonkin verran toisistaan eri ammattikorkeakoulujen välillä.

Yleisimmät ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot energia-alalla ovat

Tekniikan ja liikenteen alan tutkinto - Insinööri (AMK)
- Tutkinto on laajuudeltaan 210 op. Opinnot sisältävät perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja, ohjattua työharjoittelua (30 op) sekä opinnäytetyön. Esimerkiksi energia-alalle valmistavat: kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehto Energia- ja ympäristötekniikka tai Sähkötekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtona Energiavoimatekniikka tai Teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikka.

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan tutkinto - Tradenomi
- Tutkintoon valmistaa 7 suomenkielistä koulutusohjelmaa ja tutkinnon laajuus on 210 op. Opinnot sisältävät perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja, 30 op:n verran ohjattua työharjoittelua sekä opinnäytetyön.

Ammattikorkeakoulut tarjoavat jo jonkin aikaa työelämässä toimineille ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja sekä ammatillisia erikoistumisopintoja. Avoimissa ammattikorkeakouluopinnoissa ei puolestaan ole työkokemusvaatimuksia vaan ne ovat avoimia kaikille. Lisätietoja ammattikorkeakoulujen opintotarjonnasta osoitteesta:  http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulut/?lang=fi