Sopimusehdot ja liittymismaksut

Sähkömarkkinalaki määrittää sähköverkonhaltijoille ja sähkön vähittäismyyjille liittämisvelvollisuuden (20 §), siirtovelvollisuuden (21 §) ja toimitusvelvollisuuden (67 §). Näiden velvoitteiden täyttäminen perustuu sähkönkäyttäjän ja sähköyhtiöiden välillä tehtyihin sopimuksiin.

Liittymissopimuksen teko tulee ajankohtaiseksi liitettäessä uutta kulutusta tai tuotantoa sähköverkkoon, esimerkiksi rakentaessa uutta asuntoa. Omakotitaloon muutettaessa talo voi olla joko uusi tai sellainen, jossa sähkön liittymissopimus on jo voimassa. Uusissa asunnoissa sähkön liittymissopimus tehdään yleensä talon rakennusvaiheessa. Jos asunto sen sijaan vaihtaa omistajaa, liittymissopimus siirretään yleensä talon kauppakirjassa. Jos näin ei ole tapahtunut, sopimuksen siirtämisestä on tehtävä erillinen luovutuskirja ostajan ja myyjän välillä. Liittymän siirtymisestä on myös aina ilmoitettava paikalliselle sähköverkkoyhtiölle. Sen sijaan rivi-, pari- tai kerrostaloon muuttavan ei tarvitse tehdä erillistä liittymissopimusta tai ilmoitusta liittymän siirtymisestä.

Liittymismaksut riippuvat siitä, millä tavalla verkkoon liitytään. Keski- ja suurjänniteverkossa, johon liittyy teollisuutta ja sähkön tuotantoa, liittymismaksun määräävät liittämisestä välittömästi aiheutuvat kustannukset ja sähkön siirtokapasiteetin varaamisen kustannukset. Kotitalouksien, palveluiden, julkisen sektorin ja maatalouksien käyttämässä pienjänniteverkossa maksuun vaikuttaa kohteen maantieteellinen sijainti.

Energiaviraston liittymismaksuja koskevan päätöksen perusteella ensimmäisen hintavyöhykkeen muodostavat asemakaava-alueen liittyjät ja toisen vyöhykkeen asemakaava-alueen ulkopuoliset liittyjät, jotka sijoittuvat olemassa olevan verkon tai muuntamoiden läheisyyteen. Tekniset reunaehdot kuten sähkön laadulle asetetut vaatimukset määräävät myös tietyt alueet vyöhykehinnoittelun ulkopuolelle. Tällöin käytettävä aluehinta muodostuu liittymien rakennuskustannuksista, sähköverkosta varatusta kapasiteetista ja alueen potentiaalisten liittyjien määrästä.

Sähköturvallisuusseikat ovat sähköverkkoon liittyessä keskeisiä. Liittyvän osapuolen tulee esittää omasta sähkölaitteistostaan tarkastuspöytäkirja, joka osoittaa hänen laitteistonsa on siinä kunnossa, että sähköverkkoon kytkeytymisestä ei aiheudu vaaraa tai häiriötä. Molemmat sopijapuolet ovat myös velvollisia pitämään sähkölaitteistonsa sähköturvallisuuslain (410/1996) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa. Lisäksi sähköverkonhaltijan on korjattava ilmoitetut viat viipymättä.

Kaikkien sähkönkäyttäjien on tehtävä sopimukset sähkön siirrosta eli verkkopalvelusta ja sähköenergiasta. Koska sähköenergiansa voi kilpailuttaa, sähkön myyntisopimuksen voi tehdä haluamansa sähköyhtiön kanssa. Sen sijaan sähköverkkosopimus tehdään aina paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa

Käytännön seikoista liittymisestä voi selvittää lisää omasta sähköverkkoyhtiöstä. Yleensä yritysten noudattamat sopimusehdot perustuvat Energiateollisuus ry:n suosituksiin yleisten sopimusten ehdoiksi.

LiitePäivämääräKoko
26.09.2010131 Kt
05.05.201531 Kt
05.05.201598 Kt
05.05.2015131 Kt
01.09.201154 Kt
01.09.201144 Kt
26.01.201231 Kt
26.01.2012104 Kt
04.07.201437 Kt
18.01.201639 Kt
18.01.201686 Kt
18.01.2016137 Kt
18.01.2016141 Kt