Sähkö- ja telealan yhteistyöneuvottelukunta

Sähkö- ja telealan yhteistyöneuvottelukunta STYNK

STYNK edistää sähkö- ja televerkkotoimialojen välistä yhteistoimintaa Energiateollisuus ry ja Ficom ry välillä.

 • Sähkö- ja televerkkojen yhteistoiminnan kehittäminen kustannussäästöjen saavuttamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi
 • Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen esim. maanomistajiin
 • Verkostojen sijaintipalvelun kehittäminen
 • Pylväiden yhteiskäyttöä koskevien sopimusmenettelyjen ja
 • toimintamallien kehittäminen
 • Yhteispylväiden käytöstä maksettavien korvausperiaatteiden
 • Tele- ja suurjännitejohtojen yhteiskäyttöpylväiden turvallisen
 • rakentamisen ja käytön varmistaminen
 • Maakaapeliverkkoihin liittyvän yhteistoiminnan kehittäminen (esim.
 • kaapeliojien yhteiskaivu )
 • Yhteiset tai yhtenäiset ulkokaapit
 • Muut erikseen sovittavat yhteiset kehityshankkeet

STYNK toimii foorumina, jolla ei ole virallista asemaa eikä päätösvaltaa.

 • Toiminta on vapaamuotoista yhteistyötä, jonka tavoitteena on
 • kokonaiskustannusten pienentäminen ja tehokkuuden lisääminen
  kummankin alan toimijoiden kannalta.
 • Ryhmä laatii ehdotuksia ja suosituksia sähkö- ja telealan yritysten
 • yhteistoiminnan kehittämiseksi.
 • Tarvittaessa perustetaan projektiluonteisia määräaikaisia työryhmiä.
 • Kokoontuu tarvittaessa 1 – 3 kertaa vuodessa.
 • Puheenjohtaja valitaan vuorotellen sähkö- ja telealan edustajista
 • kahdeksi vuodeksi.
 • Tarvittaessa taustajärjestöt ET ja FICOM tekevät viralliset päätökset

 

Järjestöt nimeävät jäseniään edustavat neuvottelukunnan asiantuntijat.