Laatumerkkivaatimukset

Reilu kaukolämpö -laatumerkki voidaan myöntää yritykselle, joka on sitoutunut

 • kehittämään kaukolämpöä laadukkaana tuotteena
 • turvaamaan hinnoittelun avoimuuden ja vertailtavuuden
 • kehittämään asiakasturvallisuutta
 • kehittämään avointa viestintää ja yhteistyötä eri asiakas- ja sidosryhmien sekä median kanssa

Asiakkaiden kanssa yhteistyössä laadittujen laatumerkkivaatimusten mukaan laatumerkkiä hakeva yritys myös hyödyntää toiminnassaan ET:n teknisiä ja taloudellisia suosituksia, mm. kaukolämmön liittymis- ja myyntiehtoja. Laatumerkkiyritys huolehtii kaukolämmön hyvästä toimitusvarmuudesta.

Alle on listattu voimassa olevat laatumerkkivaatimukset:

I Asiakas

 • Kaukolämpöön liittymisestä ja lämmöntoimituksesta on tehty kirjallinen lämpösopimus kaikkien asiakkaiden kanssa.
 • Kaukolämmön sopimusehdot ovat vähintään ET:n suositusten mukaiset ja ne ovat kaikkien uusien liittyjien tiedossa.
 • Kaukolämpö on tuotteistettu siihen liittyvine palveluineen.
 • Kaukolämmön lisäpalvelut on tuotteistettu.
 • Hinnoittelu on perusteiltaan ymmärrettävää, avointa ja vertailukelpoista.
 • Hinnat ovat julkisia ja kaikkien asiakkaiden saatavilla.
 • Asiakkaille tiedotetaan oikea-aikaisesti mm. lämmöntoimituksen keskeytyksistä, hinnanmuutoksista ja yritysuutisista.
 • Asiakkaat saavat selkeän kulutusraportin 1 – 2 kertaa vuodessa.
 • Asiakkaat saavat vuosittain kustannusennusteen talousarvionsa pohjaksi.
 • Asiakkaille järjestetään infotilaisuuksia määräajoin.
 • Kaukolämpöyritys vastaa saamaansa asiakaspalautteeseen seitsemän työpäivän kuluessa.
 • Jos kaukolämpöyrityksellä on www-sivut, siellä on paikka asiakaspalautteen antamiseen.

II Toimialajärjestö

 • Kaukolämpöyrityksen toiminta on Energiateollisuus ry:n teknisen ja taloudellisen laadun mukaista.
 • Kaukolämpöyritys antaa tyyppiasiakkaiden hinnat ET:n tilastokyselyyn.
 • Kaukolämpöyritys on liittynyt energiapalveluiden toimenpideohjelmaan.

III Yhteiskunta

 • Sidosryhmille tiedotetaan ajankohtaisista asioista.
 • Kaukolämpöyritys on varautunut toimintaohjein toimitushäiriöiden ja muiden poikkeustilanteiden varalta.
 • Kaukolämpöyritys on jakanut vastuut kriisitilanteissa ja toimintaohjeet on esitetty kirjallisessa kriisiviestintäohjeessa.
 • Energiatehokkuus ja ympäristöasiat on sisällytetty toimintajärjestelmään, jos kaukolämpöyrityksellä sellainen on käytössä. Vuosiraportissa kuvataan, miten kaukolämpöyrityksen toiminnasta johtuvia ilmastovaikutuksia pyritään vähentämään.