Julkaisut

Vaikka mittauksen ja taseselvityksen oikeellisuutta ja tarkkuutta parannetaan jatkuvasti ja prosessin luotettavuus on jo korkealla tasolla, niin väistämättä taseisiin jää erinäisistä syistä johtuen joitakin virheitä vielä taseiden kiinni menon jälkeen. Nykyisillä luotettavimmillakaan etäluentajärjestelmillä ei pystytä kohtuullisilla kustannuksilla järjestämään täysin sataprosenttisesti onnistuvaa etäluentaa. Kun etäluettavien kohteiden määrä kasvaa, myös ongelmaisten kohteiden määrä kasvaa vastaavasti. 99 prosentin luentavarmuudella miljoonan käyttöpaikan kohdalla puhutaan 10 000 käyttöpaikasta, joista ei välttämättä saada lukemaa useankaan vuorokauden päästä.

Jotta asiakkaiden ja myyjien oikeudenmukainen kohtelu sekä myyjien taloudelliset edellytykset toimia markkinalla varmistetaan, on toimialalla oltava käytössä tasapuoliset, luotettavat ja yksiselitteiset menettelytavat taseisiin jääneiden virheiden ja asiakkaiden laskutuksen jälkikäteiselle korjaamiselle. Tämä ohje kuvaa nämä menettelytavat.

Julkaistu: 03.06.2016

Tällä suosituksella annetaan ohjeita sähkömarkkinalainsäädännön vaatiman tuntimittauksen toteutukselle. Suosituksessa on käyty läpi lainsäädännöstä tulevia vaatimuksia, sekä annettu tarkempia ohjeita ja suosituksia tuntimittauksen toteutuksesta ja tuntitietojen käsittelystä sekä välityksestä. Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää toimialan käytäntöjä tuntimittauksen ja tuntitietojen välityksen suhteen. Laitteistojen ja järjestelmien ominaisuuksia koskevat suositukset tulisi ottaa huomioon, kun laitteita ja järjestelmiä hankitaan tai päivitetään seuraavan kerran.

Tämä suositus koskee pääsääntöisesti jakeluverkkoa, ellei toisin ole mainittu.

Tämä suositus on päivitetty versio vuonna 2010 julkaistusta ensimmäisestä ”Tuntimittauksen periaatteita” -suosituksesta.

Julkaistu: 31.05.2016

Energiateollisuus ry:n julkaiseman tuoreen keskeytystilaston mukaan sähkönjakelu oli vuonna 2014 keskeytyneenä keskimäärin noin 2 tuntia sähkönkäyttäjää kohden. Keskimääräinen keskeytysaika oli lyhyempi verrattuna vuoteen 2013. Vuoden 2014 aikana tavanomaista rajumpia myrskyjä ei ollut ja samaan aikaan yhtiöt ovat aloittaneet suuret toimitusvarmuusinvestoinnit. Vuosien 2014-2028 aikana verkkoja uusitaan lähes 7 miljardilla eurolla. Toimitusvarmuusinvestointien tehokas toteuttaminen edellyttää lupamenettelyiden sujuvoittamista.

Maaseudulla asuvan sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika oli viime vuonna noin 4,5 tuntia. Taajamassa keskimääräinen keskeytysaika oli hieman yli tunnin ja kaupungissa noin 10 minuuttia.

Julkaistu: 10.06.2015

Tässä sovellusohjeessa käsitellään sähkömarkkinalain (588/2013) pykälän 97 mukaista sähköntoi-mituksen virhettä ja virheestä aiheutuvia seuraamuksia. Sähköntoimitus käsittää sähkön laadun ja toimitustavan, joista jälkimmäinen pitää sisällään sähköntoimituksen keskeytykset. Sähköntoimi-tuksen virheeksi katsotaan sähkömarkkinalaissa myös kuluttajan laskutuksen virhe. Laskutuksen virhettä ei kuitenkaan käsitellä tässä sovellusohjeessa.

Julkaistu: 08.01.2015

Energiateollisuus ry:n julkaiseman tuoreen keskeytystilaston mukaan sähkönjakelu oli vuonna 2013 keskeytyneenä keskimäärin noin 4 tuntia sähkönkäyttäjää kohden. Keskimääräinen keskeytysaika oli pidempi verrattuna vuoteen 2012. Muutos johtui lähinnä siitä, että syksyllä 2013 oli useita voimakkaita myrskyjä. Myrskyjen seurauksena aiheutui vahinkoa erityisesti haja-asutusalueen ilmajohtoverkoille. Suomen sähköverkkoja kaapeloidaan jatkuvasti maan alle, joten tulevaisuudessa keskeytysajat tulevat huomattavasti lyhentymään.

Maaseudulla asuvan sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika oli viime vuonna noin 10,5 tuntia. Taajamassa keskimääräinen keskeytysaika oli noin 1,5 tuntia ja kaupungissa noin 10 minuuttia.

Julkaistu: 12.06.2014

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää suomalaisten kokemuksia ja mielipiteitä sähkön myyntiin sekä sähkönmyyjiin ja sähkönmyyjän vaihtoon liittyen. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 22.7. – 24.7.2013 välisenä aikana. Kolme neljästä sähkönmyyjää vaihtaneesta suomalaisesta piti vaihtamista täysin ongelmattomana, selviää Energiateollisuuden teettämästä sähköasiakaskyselystä. Tärkein kannustin vaihtamiselle oli toisen sähkönmyyjän tarjoama alhaisempi hinta. Kyselytulokset kertovat myös, että puolet suomalaisista olisi valmiita joustamaan sähkönkulutuksessaan hinnan mukaan. 

Julkaistu: 23.08.2013

Sähkön keskeytystilasto perustuu 71 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 96,7 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Maaseudulla asuvan sähkönkäyttäjän keskimääräinen yhteenlaskettu keskeytysaika oli viime vuonna noin 4,5 tuntia. Taajamassa keskimääräinen keskeytysaika oli alle tunti ja kaupungissa noin 10 minuuttia. Vuoteen 2011 verrattuna keskeytysajat ovat selvästi laskeneet johtuen lähinnä siitä, että vuoden 2011 kaltaisia poikkeuksellisen mittavia myrskyjen aiheuttamia katkoja ei viime vuonna esiintynyt.

Julkaistu: 30.05.2013
etukansi_tehokkaat_sahkon_vahittaismarkkinat_-_statnettin_tiedonvaihtoselvitys.jpg

Suomeksi käännetty Norjan kantaverkkoyhtiö Statnettin selvitys tehokkaista sähkön vähittäismarkkinoista ja tulevaisuuden tiedonvaihtomalleista. Selvityksessä vertaillaan keskitettyyn reititykseen ja keskitettyyn tietokantaan perustuvia tiedonvaihtomalleja keskenään useasta näkökulmasta ja pyritään löytämään kattavat perustelut mallien välisille eroille vähittäismarkkinoiden kehityksen kannalta. Johtopäätöksenä suositellaan Norjassa otettavan käyttöön markkinoiden keskitettyyn tietokantaan perustuva datahub-malli. 

Julkaistu: 09.04.2013

Tämän muistion tavoitteena on tuoda esiin niitä olennaisia asioita, joita on hyvä pohtia laadittaessa pientuotannon sähkön ostosopimuksia.

Julkaistu: 27.03.2013
Julkaise syötteitä