Julkaisut

Ohessa selvitys päästökaupan ylitarjonnasta ja kehittämisestä.

Julkaistu: 13.12.2013

VTT toteutti vuonna 2012 YM:n rahoittamana hankkeen standardin EN 14181 mukaisten QAL2- ja AST- mittausten raporttipohjan laatimista varten.  

QAL2/AST-raporttipohjien lisäksi hankkeessa laadittiin toiminnanharjoittajalle ns. tarkistuslista. Tämän listan avulla toiminnanharjoittaja voi antaa taustatietoja mittauskohteeseen liittyen, esimerkiksi kuvaus toiminnallisista testeistä, mittalaitteista, mittauspaikoista yms. Näin mittaaja voi valmistautua mittauksiin jo etukäteen.

 

Julkaistu: 03.01.2013
Joustoa sähköjärjestelmään

Tässä raportissa esitetään selvityksen ”Joustavan sähköntuotannon taloudelliset, ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset” tulokset. Selvityksen ovat rahoittaneet Energiateollisuus ry:n ympäristöpooli ja Fingrid Oyj.
 

Julkaistu: 27.11.2012
Tässä selvityksessä on arvioitu, miten ilmailun asettamat rajoitteet vaikuttavat tuulivoimahankkeiden toteuttamismahdollisuuksiin Suomessa. Selvityksessä on huomioitu lentoasemien, lento-paikkojen, helikopterilentopaikkojen, kevyiden lentopaikkojen ja varalaskupaikkojen asettamat rajoitukset voimaloiden sijainnille ja korkeudelle. Selvitys on tarpeellinen, sillä Suomessa tuulivoimaa ollaan suunnittelemassa kiihtyvällä tahdilla ja lentoesterajoitukset voivat vaikuttaa mer-kittävästi tuulivoimaloiden sijoittumiseen. Selvityksessä on lisäksi vertailtu Suomen tilannetta Saksan, Tanskan ja Ruotsin lentotoiminnan tuulivoimaloille aiheuttamiin rajoituksiin.
Julkaistu: 15.09.2011
Energiateollisuuden Pöyry Management Consulting Oy:llä teettämä tutkimus energiayritysten viime vuosien investoinneista ja investointien vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin.
Julkaistu: 04.02.2010
Greenstream Network Oy:n selvitys tarjouskilpailun soveltamisesta osanan syöttötariffijärjestelmää
Julkaistu: 15.01.2010
Energiateollisuuden ja Elinkeinoelämän keskusliiton arvio sähkön kysynnästä pohjautuu visioon hyvinvoivasta ja menestyvästä Suomesta
Julkaistu: 27.10.2009
Pöyry on laatinut ET:lle selvityksen energiantuotannossa hyödynnettävän metsäenergian saatavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Vuoden 2020 uusiutuvan energian tavoitteen saavuttaminen edellyttää metsäenergian käytön merkittävää lisäämistä Suomessa ja energia- ja ilmastostrategiassa linjataan, että metsähakkeen hyödyntämisen tulisi enemmän kuin kolminkertaistua vuoteen 2020 mennessä. Näin ollen Suomessa joudutaan harkitsemaan nykyisten tukitoimien lisäämistä ja kehittämistä
Julkaistu: 30.04.2009
ydinvoima_ja_innovaatiot_1_etusivu.jpg
Energiateollisuus ry:n tuottama Ydinvoima ja innovaatiot –julkaisu nostaa esiin parasta aikaa ydinvoiman parissa tehtävän tutkimustyön. Se kertoo keinoista, joilla ydinvoima-ala haluaa olla osaltaan ratkaisemassa tulevaisuuden energian saatavuuteen liittyviä haasteita.
Lataa julkaisu: Ydinvoima ja innovaatiot
Julkaistu: 24.09.2008
Energiateollisuus ry on halunnut luoda oman näkemyksensä siitä, miten Suomen sähköntuotantorakenne voisi kehittyä.
Julkaistu: 20.02.2008
Julkaise syötteitä