Julkaisut

Kansi
Lataa julkaisu: Vuosikertomus 2015
Julkaistu: 20.05.2016

Energiateollisuus teetti Pöyryllä selvityksen 2000-luvun energiainvestoinneista ja investointipäätöksistä. Työssä on käyty läpi toteutuneet sähkön- ja kaukolämmöntuotantoon tehdyt investoinnit vuosina 2000-2015 sekä lisäksi rakenteilla olevat ja päätetyt investoinnit Pöyryn kattila- ja voimalaitostietokannan avulla.

Julkaistu: 17.03.2016

Tutkimuksen teki VTT ja hanketta rahoittivat Energiateollisuus ry:n Ympäristöpooli, Metsäteollisuus ry, Rudus Oy Ab, Suomen erityisjäte Oy, Jätelaitosyhdistys, Metallijalostajat ry ja Oy Nordkalk Ab.

Finhaz-hankkeen tavoitteena oli tutkia energiatuotannon tuhkien, jätteen polton pohjakuonan ja betonimurskeen jäteluokitusten perusteita ja todeta niihin liittyvät lisätiedontarpeet.

Julkaistu: 14.03.2016

Tietoa tuhkien ympäristökelpoisuudesta erilaisissa käyttösovelluksissa on saatu lisää Mara-asetuksen voimassaolon aikana, mutta tieto on ollut hajanaisena eri rakennushankkeissa.

Tässä tutkimuksessa on koottu laaja tutkimusaineisto yhteen raporttiin ja tarkoituksena on ollut:

- arvioida, miten tuhkan jalostaminen erilaisiin sovelluksiin muuttaa haitta-aineiden liukoisuuksia
- selvittää, voidaanko maarakentamisessa käytössä olevia hyötykäyttösovelluksia ottaa mukaan Mara-asetukseen
- selvittää, voidaanko liukoisuudet tutkia myös jalostetusta materiaalista eikä yksinomaan tuoreiden tuhkien tulosten perusteella ratkaista materiaalin soveltumista hyötykäyttöön Mara-asetuksen mukaisella ilmoitusmenettelyllä
- arvioida, mitkä haitta-aineista ovat kriittisiä nykyisten liukoisuusraja-arvojen ylittymisen kannalta ja edellyttäisivät raja-arvojen uudelleen tarkastelua

Tutkimus sisältää myös testimenetelmien vertailua ja niiden soveltuvuuden arviointia eri materiaaleille ja käyttösovelluksiin.

Julkaistu: 11.03.2016
etusivu_roadmap.jpg

Visio 2035 ja Roadmap 2025 hankkeen tavoitteena oli luoda vuoteen 2035 ulottuva sähköverkko- ja sähkömarkkinavisio sekä tuottaa vuoteen 2025 ulottuva kehityspolku. Tarkastelun näkökulmia olivat sähköverkot, sähkökauppa, valmistava teollisuus ja palveluliiketoiminta. Tavoitteena oli myös lisätä toimialan kehitystä palvelevaa sisäistä vuorovaikutusta.

Loppuraportit ja viime vuonna järjestettyjen työpajojen asiantuntija-alustukset löytyvät myös osoitteesta:
http://energyvaasa.vaasanseutu.fi/roadmap-2025/

Julkaistu: 07.03.2016

Tämä selvitys tarjoaa perusteluita sidosryhmäyhteistyön tarpeelle energiantuotannossa. Lisäksi siinä esitetään keinoja ja käytäntöjä vuorovaikutuksen oikea-aikaiseen järjestämiseen, tavoitteita sidosryhmien tarpeisiin vastaamiseksi ja näkemyksiä sosiaalisesti vastuullisen energiantuotannon tulevaisuuden tarpeista.

Työn tilaajana oli Ympäristöpooli.

Julkaistu: 12.02.2016
Julkaise syötteitä