Julkaisut

Vaikka mittauksen ja taseselvityksen oikeellisuutta ja tarkkuutta parannetaan jatkuvasti ja prosessin luotettavuus on jo korkealla tasolla, niin väistämättä taseisiin jää erinäisistä syistä johtuen joitakin virheitä vielä taseiden kiinni menon jälkeen. Nykyisillä luotettavimmillakaan etäluentajärjestelmillä ei pystytä kohtuullisilla kustannuksilla järjestämään täysin sataprosenttisesti onnistuvaa etäluentaa. Kun etäluettavien kohteiden määrä kasvaa, myös ongelmaisten kohteiden määrä kasvaa vastaavasti. 99 prosentin luentavarmuudella miljoonan käyttöpaikan kohdalla puhutaan 10 000 käyttöpaikasta, joista ei välttämättä saada lukemaa useankaan vuorokauden päästä.

Jotta asiakkaiden ja myyjien oikeudenmukainen kohtelu sekä myyjien taloudelliset edellytykset toimia markkinalla varmistetaan, on toimialalla oltava käytössä tasapuoliset, luotettavat ja yksiselitteiset menettelytavat taseisiin jääneiden virheiden ja asiakkaiden laskutuksen jälkikäteiselle korjaamiselle. Tämä ohje kuvaa nämä menettelytavat.

Julkaistu: 03.06.2016

Tällä suosituksella annetaan ohjeita sähkömarkkinalainsäädännön vaatiman tuntimittauksen toteutukselle. Suosituksessa on käyty läpi lainsäädännöstä tulevia vaatimuksia, sekä annettu tarkempia ohjeita ja suosituksia tuntimittauksen toteutuksesta ja tuntitietojen käsittelystä sekä välityksestä. Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää toimialan käytäntöjä tuntimittauksen ja tuntitietojen välityksen suhteen. Laitteistojen ja järjestelmien ominaisuuksia koskevat suositukset tulisi ottaa huomioon, kun laitteita ja järjestelmiä hankitaan tai päivitetään seuraavan kerran.

Tämä suositus koskee pääsääntöisesti jakeluverkkoa, ellei toisin ole mainittu.

Tämä suositus on päivitetty versio vuonna 2010 julkaistusta ensimmäisestä ”Tuntimittauksen periaatteita” -suosituksesta.

Julkaistu: 31.05.2016
Kansi
Lataa julkaisu: Vuosikertomus 2015
Julkaistu: 20.05.2016

Energiateollisuus teetti Pöyryllä selvityksen 2000-luvun energiainvestoinneista ja investointipäätöksistä. Työssä on käyty läpi toteutuneet sähkön- ja kaukolämmöntuotantoon tehdyt investoinnit vuosina 2000-2015 sekä lisäksi rakenteilla olevat ja päätetyt investoinnit Pöyryn kattila- ja voimalaitostietokannan avulla.

Julkaistu: 17.03.2016

Tutkimuksen teki VTT ja hanketta rahoittivat Energiateollisuus ry:n Ympäristöpooli, Metsäteollisuus ry, Rudus Oy Ab, Suomen erityisjäte Oy, Jätelaitosyhdistys, Metallijalostajat ry ja Oy Nordkalk Ab.

Finhaz-hankkeen tavoitteena oli tutkia energiatuotannon tuhkien, jätteen polton pohjakuonan ja betonimurskeen jäteluokitusten perusteita ja todeta niihin liittyvät lisätiedontarpeet.

Julkaistu: 14.03.2016

Tietoa tuhkien ympäristökelpoisuudesta erilaisissa käyttösovelluksissa on saatu lisää Mara-asetuksen voimassaolon aikana, mutta tieto on ollut hajanaisena eri rakennushankkeissa.

Tässä tutkimuksessa on koottu laaja tutkimusaineisto yhteen raporttiin ja tarkoituksena on ollut:

- arvioida, miten tuhkan jalostaminen erilaisiin sovelluksiin muuttaa haitta-aineiden liukoisuuksia
- selvittää, voidaanko maarakentamisessa käytössä olevia hyötykäyttösovelluksia ottaa mukaan Mara-asetukseen
- selvittää, voidaanko liukoisuudet tutkia myös jalostetusta materiaalista eikä yksinomaan tuoreiden tuhkien tulosten perusteella ratkaista materiaalin soveltumista hyötykäyttöön Mara-asetuksen mukaisella ilmoitusmenettelyllä
- arvioida, mitkä haitta-aineista ovat kriittisiä nykyisten liukoisuusraja-arvojen ylittymisen kannalta ja edellyttäisivät raja-arvojen uudelleen tarkastelua

Tutkimus sisältää myös testimenetelmien vertailua ja niiden soveltuvuuden arviointia eri materiaaleille ja käyttösovelluksiin.

Julkaistu: 11.03.2016
Julkaise syötteitä