Julkaisut

Maantielain muutos astui voimaan 15.8.2016. Muutoksen tarkoitus on edistää, helpottaa ja selkeyttää erityisesti sähköverkkojen, mutta myös muiden, verkkoinfrastruktuurien sijoittamista maantiealuelle.

Julkaistu: 30.09.2016

VALOR Partners Oy:n tekemässä selvityksessä on tarkasteltu lämpöpumppujen hyödyntämismahdollisuuksia Suomessa osana kaukolämpöjärjestelmää – yhtenä lämmön tuotantomuotona kaukolämpöverkossa. Viime vuosina lämpöpumppulaitoksia on otettu käyttöön kaukolämmön tuotannossa useilla paikkakunnilla ja vielä useammilla paikkakunnilla on arvioitu lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuutta. Työssä tarkasteltiin Suomen olosuhteisiin soveltuvia toteutusvaihtoehtoja suurille lämpöpumpuille kaukolämpöverkoissa, analysoitiin niiden hyötyjä ja rooleja kaukolämpöjärjestelmissä sekä arvioitiin suurten lämpöpumppujen teoreettista potentiaalia, teknistaloudellista kannattavuutta ja hyödyntämiseen liittyviä rajoitteita.

Työ perustui aiempien selvitysten ja toteutettujen lämpöpumppuinvestointien kartoitukseen, asiantuntijahaastatteluihin sekä simulointeihin ja muihin analyyseihin. Suurina lämpöpumppuina tutkittiin lämpöpumppuja, jotka syöttävät lämpöä kaukolämpöverkkoon eikä vain yksittäiseen kiinteistöön. Erikokoisissa kaukolämpöjärjestelmissä lämpöpumpuilla on erilainen rooli. Suurten lämpöpumppujen kokonaishyödyntämispotentiaaliksi Suomessa arvioitiin lämmöntuotannolla mitattuna 3 - 4 TWh eli 9-13% myydyn kaukolämmön kokonaismäärästä.

English version

Julkaistu: 14.09.2016

Vaikka mittauksen ja taseselvityksen oikeellisuutta ja tarkkuutta parannetaan jatkuvasti ja prosessin luotettavuus on jo korkealla tasolla, niin väistämättä taseisiin jää erinäisistä syistä johtuen joitakin virheitä vielä taseiden kiinni menon jälkeen. Nykyisillä luotettavimmillakaan etäluentajärjestelmillä ei pystytä kohtuullisilla kustannuksilla järjestämään täysin sataprosenttisesti onnistuvaa etäluentaa. Kun etäluettavien kohteiden määrä kasvaa, myös ongelmaisten kohteiden määrä kasvaa vastaavasti. 99 prosentin luentavarmuudella miljoonan käyttöpaikan kohdalla puhutaan 10 000 käyttöpaikasta, joista ei välttämättä saada lukemaa useankaan vuorokauden päästä.

Jotta asiakkaiden ja myyjien oikeudenmukainen kohtelu sekä myyjien taloudelliset edellytykset toimia markkinalla varmistetaan, on toimialalla oltava käytössä tasapuoliset, luotettavat ja yksiselitteiset menettelytavat taseisiin jääneiden virheiden ja asiakkaiden laskutuksen jälkikäteiselle korjaamiselle. Tämä ohje kuvaa nämä menettelytavat.

Julkaistu: 03.06.2016

Tällä suosituksella annetaan ohjeita sähkömarkkinalainsäädännön vaatiman tuntimittauksen toteutukselle. Suosituksessa on käyty läpi lainsäädännöstä tulevia vaatimuksia, sekä annettu tarkempia ohjeita ja suosituksia tuntimittauksen toteutuksesta ja tuntitietojen käsittelystä sekä välityksestä. Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää toimialan käytäntöjä tuntimittauksen ja tuntitietojen välityksen suhteen. Laitteistojen ja järjestelmien ominaisuuksia koskevat suositukset tulisi ottaa huomioon, kun laitteita ja järjestelmiä hankitaan tai päivitetään seuraavan kerran.

Tämä suositus koskee pääsääntöisesti jakeluverkkoa, ellei toisin ole mainittu.

Tämä suositus on päivitetty versio vuonna 2010 julkaistusta ensimmäisestä ”Tuntimittauksen periaatteita” -suosituksesta.

Julkaistu: 31.05.2016
Kansi
Lataa julkaisu: Vuosikertomus 2015
Julkaistu: 20.05.2016
Julkaise syötteitä