Ympäristö-, turvallisuus- ja laatujärjestelmät

Ympäristöjärjestelmää suunniteltaessa kannattaa hyödyntää jo olemassa olevia toimintatapoja ja hallintajärjestelmiä. Ympäristöjärjestelmällä on yhtymäkohtia mm. laatu-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmiin. Jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin, kannattaa järjestelmät integroida jo suunnitteluvaiheessa.

Useissa yrityksissä on ensin rakennettu laatujärjestelmä. Tämän jälkeen myös ympäristöjärjestelmän rakentaminen on saattanut tulla ajankohtaiseksi. Tällöin ympäristöjärjestelmää tulee yhdistää olemassa olevaan laatujärjestelmään. Yhdistäminen nopeuttaa huomattavasti ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa, koska esimerkiksi dokumenttien hallintaa ja sisäisiä auditointeja koskevat toimintatavat ovat jo ennestään tuttuja. Laatujärjestelmien rakentamisen yhteydessä dokumentoidaan kaikki organisaation toiminnot, kun taas ympäristöjärjestelmässä toiminnot käydään läpi ympäristönäkökulmasta.

Ympäristöjärjestelmä sivuaa monia yrityksen toimintoja ja järjestelmiä, kuten ohjaus- ja valvontajärjestelmiä, asiakaspalvelua, markkinointia, tietojenhallintaa ja taloushallintoa. Ympäristöjärjestelmätyö ei siis ole vain yrityksen ympäristöpäällikön tai vastaavan työtä, vaan koko henkilöstö on syytä ottaa mukaan jo prosessin alkuvaiheessa.

 

Ympäristöjärjestelmien ja lupajärjestelmien yhteys

Ympäristöjohtamisen järjestelmät (ISO 14001 ja EMAS-järjestelmä) ovat nopeasti nousseet tärkeäksi vapaaehtoiseksi lupajärjestelmää täydentäväksi ja tukevaksi ympäristöpoliittiseksi ohjauskeinoksi. Ympäristöjärjestelmät eivät korvaa lupajärjestelmää. Molemmat järjestelmät pyrkivät ympäristönsuojelun edistämiseen, mutta niillä on erilainen ympäristöpoliittinen rooli ja tehtävä.

Ympäristölupien avulla yhteiskunta määrittää ympäristönsuojelun perustason ja turvaa kansalaisten oikeudet, kun taas ympäristöjärjestelmillä yritykset pyrkivät pitemmälle meneviin ja itse itselleen asettamiin tavoitteisiin jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Ympäristönsuojeluasetus velvoittaa lupaviranomaiset ottamaan ympäristöjärjestelmät huomioon lupakäsittelyssä.

Ympäristöjärjestelmissä voidaan ottaa laajemmin huomioon erilaiset ympäristönsuojeluun vaikuttavat tekijät, kuten markkinointi, hankinnat tai tuotekehittely. Lupajärjestelmien avulla toimeenpannaan ympäristöpoliittisia ohjelmia ja kansainvälisiä sopimuksia.