ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä

ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän rakentaminen koostuu seuraavanlaisista vaiheista:

1. Alustava ympäristökatselmus , jossa selvitetään ympäristöasioiden hallinnan nykytila.
2. Yrityksen ympäristöpolitiikan laatiminen.
3. Ympäristöjärjestelmän suunnittelu

 • toiminnan ympäristönäkökohtien tunnistaminen,
 • sidosryhmien ja yhteiskunnan ympäristöasioiden hallinnalle asettamien vaatimusten tunnistaminen,
 • ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden asettaminen,
 • ympäristöohjelmien laatiminen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä
 • ympäristöasioiden hoitamista koskevien toimintojen ja toimintaohjeiden suunnittelu ja dokumentointi.

4. Järjestelmän toteuttaminen

 • toimintaedellytysten varmistaminen ja
 • tukitoimintojen muodostaminen

5. Mittaaminen ja arviointi

 • toimintatapojen luominen tarkkailua ja mittaamista varten,
 • toimintatapojen luominen poikkeamien korjaamista ja ehkäisemistä varten sekä
 • toimintatapojen luominen auditointeja varten.

6. Johdon katselmukset

 • ympäristöjärjestelmän katselmoiminen sekä
 • toiminnan jatkuvan parantamisen varmistaminen.

7. Ympäristöjärjestelmän sertifiointi

Emblemsvåg, Jan & Bert Bras (2001): Activity based Cost and Environmental Management - A Different Approach to ISO 14000 Compliance. Kluwer Academic Publishers, USA.

EMAS-järjestelmä

EMAS (The European Community Ecomanagement and Audit Scheme) on sekä yksityisen sektorin että julkishallinnon kaikille yrityksille tai organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen järjestelmä. EMAS koostuu ISO 14001 -standardin mukaisesta järjestelmästä ja ympäristöraportista, jota kutsutaan EMAS-selonteoksi. Ympäristöjärjestelmässä mukana olevat yritykset merkitään Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään EMAS-rekisteriin ja koko Euroopan laajuiseen EMAS-rekisteriin. Näin yritykset ovat aina akkreditoidun eli pätevän todentajan tarkastamia. Suomessa akkreditoinnista vastaa mittatekniikan keskus.

Jatkuva prosessi

Ympäristöjärjestelmän ylläpito on jatkuva prosessi. Yrityksen ympäristöasioiden hallinnan tasoa pyritään parantamaan asettamalla toiminnalle ympäristöpolitiikan mukaisia ympäristöasioita koskevia päämääriä ja tavoitteita, laatimalla konkreettisia ohjelmia sekä mittaamalla ja seuraamalla tavoitteiden saavuttamista.

Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden sekä ympäristöauditointien avulla. Yrityksen johto arvioi säännöllisin väliajoin ympäristöjärjestelmän soveltuvuuden ja tehokkuuden johdon katselmuksissa.

Lisätietoa:

Pesonen, Hanna-Leena, Kirsi Hämäläinen & Outi Teittinen (2001). Yrityksen ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Talentum Media Oy, Helsinki.