Päästöjen tarkkailu ja raportointi

Päästöjen tarkkailu

Päästöjen tarkkailusta määrätään joko ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa (ympäristöluvassa) tai hallintolain nojalla tehdyssä ympäristölupaan liittyvässä valituskelpoisessa päätöksessä. Toiminnanharjoittajan on lupahakemuksessa esitettävä sellainen tarkkailusuunnitelma, että päästöjen seurannasta voidaan päättää luvassa. Yleisperiaatteisiin kuuluvat määräykset päästöjen jatkuvatoimisesta tai määräajoin suoritettavasta mittaamisesta.

Jatkuvat mittaukset

Jatkuvia mittauksia tulee käyttää raja-arvojen valvonnassa aina, kun teknisiä menetelmiä on saatavilla ja mittauksista aiheutuvat kustannukset eivät ole kohtuuttomia.

Ympäristönsuojelulain nojalla annetuissa asetuksissa, joilla on pantu täytäntöön EU:n direktiivejä, on määrätty ilmaan johdettaville epäpuhtauksille jatkuvatoimisia päästömittauksia. Valtionneuvoston asetuksessa polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisessa määrätään, että polttoaineteholtaan yli 100 MW yksiköissä on mitattava  jatkuvatoimisesti hiukkas-, rikkidioksidi- ja typenoksidien pitoisuutta. Jatkuvatiomisesta mittauksesta sallitaan poikkeus esimerkiksi siinä tapauksessa, jos laitoksen jäljellä oleva käyttöikä on enintään 10 000 tuntia.

Jaksottaiset mittaukset

Raja-arvojen valvonnassa jatkuvatoimisten mittausten sijaan määräaikaisia päästömittauksia määrätään suoritettavaksi yhdessä sijaismuuttujien (jatkuvasti seurattavien päästöihin verrannollisten muuttujien) kanssa silloin, kun jatkuvatoiminen mittaustekniikka ei ole riittävän kehittynyttä, mittauskustannukset ovat kohtuuttomat suhteessa päästön aiheuttamaan riskiin tai haittaan tai jos päästöjä ei pidetä tarpeellisina mitata, esimerkiksi siksi, että päästöt voidaan polttoaineen ja prosessin tasaisuuden vuoksi helposti laskea.

Määräaikaisten mittausten aikaväli voi vaihdella tarpeen mukaan, esimerkiksi 1 -6 kuukauteen tai 1-3 vuoteen. Aikavälistä on sovitettava samalla kun asetetaan päästöjen raja-arvo.

Tyypillisiä jaksoittain toistettavia päästömittauksia ovat kattiloille vuosittain tai kerran kolmessa vuodessa määrätyt hiukkaspäästömittaukset.

Päästötietojen seuranta ja raportointi

Päästömääräysten valvonta

ELY-keskukset ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ovat ympäristösuojelulain nojalla määrätty valvomaan päästömääräyksiä. ELY-keskukset laativat vuosittain ympäristölupien valvontasuunnitelman. Siinä kuvataan alueen erityispiirteet ja valvonnan tarpeet sekä valvonnan resurssit ja tavoitteet. Suunnitelmassa on myös johdon arvio aiemman vuoden valvontatavoitteiden toteutumisesta sekä kuvaus alueellisesta valvontaan liittyvästä yhteistyöstä. Myös kunnat voivat halutessaan laatia valvontasuunnitelman, mutta laki ei sitä edellytä.

Ilmansuojelussa isojen laitosten, joilla on päästöjen mittaus- ja raportointivaatimuksia, lupavalvonnan tärkeimmät tehtävät ovat osallistuminen ja tarkkailu raportointiohjelman valmisteluun, tarkastuskäynneillä varmistuminen siitä, että laitos toteuttaa tarkkailu- ja raportointiohjelman, toiminnanharjoittajan raporttien tarkastaminen ja mahdollisten yksittäisiä laitoksia koskevien valitusten käsittely. Toiminnan harjoittajan raportit voidaan hyväksyä sellaisenaan, niistä voidaan pyytää lisätietoja tai jossain tapauksissa raportin perusteella on tehtävä tarkastuskäynti. Tarkastuspöytäkirja tallennetaan VAHTI-tietojärjestelmään.

Raportointi

Päästötarkkailu on pääosin itsetarkkailua eli toiminnanharjoittaja mittaa päästöjä viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailu- ja raportointiohjelmaan tulee sisällyttää pitoisuuksien mittaamisen lisäksi päästötiedon tuottamisketjun kuvaus mukaan luettuna eri epävarmuuslähteiden merkityksen arviointi, kokonaispäästöjen laskeminen ja tietojen raportointi.

Suurten polttolaitosten asetuksen mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava vuosittain ympäristöviranomaiselle vähintään tiedot rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästöistä, laitoksen sisään syötetyn energian vuosittaisesta kokonaismäärästä polttoaineittain luokiteltuna, polttoaineiden rikkipitoisuudesta, päästöjen jatkuvien mittausten tuloksista sekä mittalaitteiden tarkastuksista ja yksittäisistä mittauksista.

Euroopan päästörekisteri E-PRTR

Euroopan ympäristökeskus kokoaa päästötiedot Euroopan päästörekisteriin, E-PRTRiin (European Pollutant Release and Transfer Register). Energia-alalta rekisteriin ilmoitetaan yli 50 MW:n polttolaitosten päästötietoja valvonta- ja kuormitustietojärjestelmästä (VAHTI). E-PRTR sisältää tietoja päästöistä ilmaan, veteen ja maaperään sekä tietoja jätteiden siirroista. E-PRTR -rekisterin tarkoituksena on lisätä yleisön tietoisuutta ympäristökuormituksesta sekä edistää teollisuuden pyrkimyksiä ympäristönsuojelulle asetettujen tavoitteiden ja kansainvälisten sopimusten velvoitteiden saavuttamisessa.