Ilmastonmuutos

Energiateollisuuden visiona on hiilineutraali sähkö ja kaukolämpö vuonna 2050. Vision mukaan sähkön- ja kaukolämmöntuotannon suorat päästöt vähenevät merkittävästi. Samalla vähäpäästöistä sähköä ja kaukolämpöä käytetään vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä, teollisuudessa ja lämmityksessä. Keskeisin ohjaava tekijä on päästökaupan aikaansaama hintasignaali, joka kannustaa investoimaan vähän hiilidioksidia aiheuttavaan tuotantoon.

 Ilmastonmuutoksessa on kysymys kasvihuoneilmiön voimistumisesta, joka aiheuttaa muutoksia ilmastossa ja heijastuu monin tavoin luontoon ja ihmisen elinympäristöön. Esimerkkejä ovat sään ääri-ilmiöiden, kuten tulvien, kuivuuden ja myrskyjen, lisääntyminen.

Maailman maat vastaavat ilmastonmuutoksen haasteeseen vähentämällä päästöjä ja varautumalla ilmaston muuttumiseen. Keskeinen keino ovat kansainväliset sopimukset. Käytännön toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ovat muun muassa energian käytön tehostaminen, vähän päästöjä aiheuttavien sähkön- ja lämmöntuotantomuotojen käyttäminen (uusiutuva energia, ydinvoima), fossiilisten polttoaineiden korvaaminen liikenteessä, teollisuudessa ja lämmityksessä sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan kaikkien maiden ja toimijoiden toimenpiteitä sekä monipuolista keinovalikoimaa.

Ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista merkittävin on hiilidioksidi. Sitä syntyy kaikessa palamisessa kuten fossiilisia polttoaineista käyttävissä voimaloissa, auton moottorissa ja metsiä kaskettaessa. Muita kasvihuonekaasuja ovat muun muassa metaani (CH4), otsoni ja dityppioksidi (N2O) sekä myös monet ihmisen valmistamat synteettiset kemikaalit kuten kloorifluoratut hiilivedyt (CFC:t ja HCFC:t), fluoriyhdisteet (HFC:t, PFC:t ja SF6) sekä bromiyhdisteet (halonit, esim. CF3Br).

Kasvihuonekaasut toimivat ilmakehässä samaan tavalla kuin lasi kasvihuoneessa eli ne päästävät auringosta tulevan säteilyn lävitseen, mutta eivät päästä kaikkea maapallon lämpösäteilyä karkuun. Sen takia maapallon lämpötila on keskimäärin +15 astetta, kun se ilman kasvihuoneilmiötä olisi -18 astetta. Ilmakehän kasvihuoneilmiö on nykyisen kaltaisen elämän elinehto. Ihmisen toiminta on kuitenkin lisännyt kasvihuonekaasujen pitoisuuksia ilmakehässä. Tämä voimistaa kasvihuoneilmiötä ja lämmittää ilmastoa. Tätä lämpenemistä ja siitä aiheutuvia ilmaston häiriöitä kutsutaan ilmastonmuutokseksi.