Energia ja ympäristö

Energia ja ympäristö ovat toisiinsa vahvasti sidoksissa. Kaikki energiantuotanto ja -käyttö vaikuttavat tavalla tai toisella ympäristöön. Kasvihuonekaasujen kasvusta aiheutuva ilmastonmuutos on tästä koko maapalloa koskettava esimerkki. Energiapolitikkaa tehdään tästä syystä vahvasti ilmasto- ja ympäristöpoliittisista lähtökohdista. Mahdollisimman vähäpäästöinen energiantuotanto on myös suomalaisen energiateollisuuden tavoite.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Energian tuotannosta ja siirrosta aiheutuu monenlaisia ympäristövaikutuksia. Niistä osa on globaaleja tai vaikutusalueeltaan laajoja, toiset taas alueellisia tai paikallisia. Ympäristön kannalta suurimpia huolenaiheita ovat ilmastonmuutos, happamoituminen, luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen sekä jätteiden määrän lisääntyminen.

Energiatehokkuus

Ilmastokysymysten ratkaiseminen on energia-alan suuri haaste ja energiatehokkuus on tärkeä keino päästöjen vähentämiseksi. Sähkö, kaukolämpö ja kaukojäähdytys ovat merkittävä osa energia- ja ilmastokysymysten ratkaisua. Näiden tehokas hyödyntäminen auttaa merkittävästi EU:n energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista.

Energialähteet

Tärkeimmät sähkön tuotannon energialähteet ovat Suomessa ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu, puupolttoaineet sekä turve. Tuulivoiman osuus on pieni, mutta kasvussa.